Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.08.2019 08:32  //  aktualizácia: 07.08.2019 08:35  //  zobrazené: 181

VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Výstavba chodníka ul. Balajka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-516/2019/2752

Mgr. Verešová/037 655 2826

05.08.2019

 

 

 

 

 

Vec

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 02.08.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:

 

Výstavba chodníka ul. Balajka – dobudovanie infraštruktúry

na Ul. Balajka v Močenku

na pozemkoch parcely reg. „C“ č. 6919/848, 6919/495, 6919/517, 6919/531, 6919/607 a  6919/611 katastrálne územie Močenok

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) v nadväznosti na ustanovenie §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prejednanie žiadosti

 

n a r i a ď u j e

 

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 

na deň 28.08.2019 o  09.00 h

 

so stretnutím na Obecnom úrade v Močenku, Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, na prízemí úradu v zasadacej miestnosti.

 

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

 

 

                                                                                                      PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                               starosta obce

                               

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

Oznámenie sa doručí:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

2. STAVPROS NR s.r.o., Ing. Miloš Gontko, Farská 46, 949 01 Nitra

3. ostatným účastníkom konania – vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ parcela č.: 6915/42, 6915/43, 6915/44, 6919/31, 6919/34, 6919/78, 6919/80, 6919/86, 6919/88, 6919/89, 6919/91, 6919/99, 6919/104, 6919/111, 6919/112, 6919/115, 6919/118, 6919/119, 6919/125, 6919/131, 6919/133, 6919/146, 6919/153, 6919/154, 6919/158, 6919/185, 6919/210, 6919/221, 6919/229, 6919/271, 6919/281, 6919/291, 6919/314, 6919/353, 6919/440, 6919/520, 6919/521, 6919/522, 6919/570, 6919/582, 6919/583, 6919/606, 6919/619, 6919/624, 6919/626, 6919/646, 6919/655, 6919/659, 6919/661, 6919/668, 6919/684, 6919/686, 6919/671, 6919/674, 6919/687, 6919/711 a pozemok reg. „E“ parcela č. 6919/24.

 

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

6. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

7. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

9. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

10. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

na vedomie

Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top