Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.08.2019 08:14  //  aktualizácia: 07.08.2019 08:27  //  zobrazené: 118

VV: Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania – Rekonštrukcia cesty Kakava – dobudovanie infraštruktúry

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-515/2019/2742

Mgr. Verešová/037 655 2826

02.08.2019

 

 

 

 

 

Vec

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 01.08.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:

 

Rekonštrukcia cesty MK Kakava

na Ul. Kakava v Močenku

na pozemku parcela reg. „E“ č. 1749 katastrálne územie Močenok

 

v rozsahu:

  • rekonštrukcia a odvodnenie komunikácie,
  • zatrávnenie nespevnených plôch.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) v nadväznosti na ustanovenie §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a na prejednanie žiadosti

n a r i a ď u j e

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

na deň 27.08.2019 o  09.00 h

 

so stretnutím na Obecnom úrade v Močenku, Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, na prízemí úradu v zasadacej miestnosti.

 

Stavebník najneskôr na ústnom pojednávaní žiadosť doplní o podklady v súlade s § 8 a § 9 Vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

                                                                                                     PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                               starosta obce

                               

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

Oznámenie sa doručí:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Obec Močenok, PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

2. STAVPROS NR s.r.o., Ing. Miloš Gontko, Farská 46, 949 01 Nitra

3. ostatným účastníkom konania – vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ a „E“ parcela č.: 261/1, 261/2, 262/1, 262/2, 266/1, 267, 270, 271/1, 274/1, 274/3, 275/1, 276/1, 277, 279, 291/1, 291/2, 292, 293, 340/2, 341, 349/3, 350/1, 350/2, 355/1, 356/2, 358/2, 360, 361/1, 364/1, 1001/1, 1002/1, 1003/1, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1010/5, 1011/1, 1011/4, 1015, 1023/1, 1024/2, 1025/1, 1028/100, 1033/4, 1034, 1035, 1036/1, 1037/1, 1050/1, 1051/3, 1051/5, 1051/6, 1749/56, 5939, 5939/4, 5939/5.

 

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

6. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

7. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

9. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

10. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

na vedomie

Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top