Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.09.2021 08:37  //  aktualizácia: 07.09.2021 08:39  //  zobrazené: 44

VV: OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania - „Rekonštrukcia cesty MK Kakava“

Obec Močenok, IČO 00 308 439

so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

Vec

-OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania

__________________________________________________

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 24.08.2021 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:

 

„Rekonštrukcia cesty MK Kakava“

 

v Ul. Kakava v Močenku, na pozemku parcela reg. „E“ č. 1749 katastrálne územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Močenok pod číslom OcUMOC-515/2019/3151 zo dňa 05.09.2019, ktoré nadobudlo dňa 07.10.2019 právoplatnosť.

 

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 a § 69 ods. 1 stavebného zákona

 

o z n a m u j e

začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Platnosť stavebného povolenia bude predĺžená o ďalšie dva roky.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie a jedná sa iba o predĺženie platnosti rozhodnutia, pred vydaním ktorého sa už na prerokovanie návrhu uskutočnilo ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a od tej doby nedošlo k zmene pomerov v území a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona

 

u p ú š ť a

 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky a pripomienky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

 

V rovnakej lehote v súlade s § 61 ods. 6 stavebného zákona oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.

 

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     PaedDr. Roman URBÁNIK

                                                                                                              starosta obce

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje pri stavbe s veľkým počtom účastníkov ( § 61 ods.4 stavebného zákona ) a neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                              pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top