Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 28.07.2022 14:47  //  aktualizácia: 28.07.2022 14:48  //  zobrazené: 421

VV: Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby - Rodinný dom súpisné č. 645 v Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemku parcela č. 240/1 katastrálne územie Močenok

Miriam Vuong Edlingerová,

bytom Ul. Toplianska č. 5073/24, 821 07 Bratislava

Vec

- OZNÁMENIE o začatí konania o odstránení stavby

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Miriam Vuong Edlingerová, bytom Toplianska č. 5073/24, 821 07 Bratislava, podala dňa 25.07.2022 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie odstránenia stavby: Rodinný dom súpisné číslo 645 v Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemku parcela č. 240/1 katastrálne územie Močenok.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“),  začína správne konanie o odstránení stavby:

Rodinný dom súpisné č. 645 v Ul. Sv. Gorazda v Močenku,

na pozemku parcela č. 240/1 katastrálne územie Močenok

podľa § 88  ods. 3 stavebného zákona na základe žiadosti vlastníka stavby o povolenie na jej odstránenie.  

O začatí konania vás podľa § 18 ods. 3 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov,  oznamujeme a za účelom prerokovania tejto veci nariaďujeme

na deň 23.08.2022 o 09,00 h    

                                          

ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, so stretnutím so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku, Sv. Gorazda č. 629/82, Močenok,

v kancelárii stavebného úradu na 1NP.

Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť a vzniesť prípadné námietky na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín Po, Ut: 7,30 – 15,30h, St: 7,30 – 16,30h a Pia: 7,30 – 15,00h, najneskôr pri ústnom pojednávaní.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca predloží písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce                     

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu  15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný (15.) deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

……………………………………..

                                                                                                        pečiatka a podpis

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa ......................................

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top