Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.09.2020 09:02  //  aktualizácia: 10.09.2020 09:09  //  zobrazené: 127

VV: OPRAVA ROZHODNUTIA - územné rozhodnutie obce Močenok číslo: OcUMOC-698/2020/3337 zo dňa 24.08.2020 (Dušan Dičér)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-698/2020/3496

Ing.Eisellová/037 655 2826

10.09.2020

 

 

 

 

Vec

OPRAVA ROZHODNUTIA

- územné rozhodnutie obce Močenok číslo: OcUMOC-698/2020/3337 zo dňa 24.08.2020

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydala územné rozhodnutie pod č. OcUMOC-698/2020/3337 zo dňa 24.08.2020, na stavbu

 

„POLYFUNKČNÝ OBJEKT HLINÍK“

v rozsahu:

                        SO 01 Polyfunkčný objekt

                        SO 02 Vodovodná prípojka

                        SO 03 Dažďová kanalizácia

                        SO 04 STL pripojovací plynovod

                        SO 05 Elektrická prípojka NN

                        SO 06 Spevnené plochy

                        SO 07 Požiarna nádrž

 

(ďalej len „stavba“)  na Ul. Lipová a Úzka, na pozemkoch parcela register „C“ parc. č. 5943/1 a 5943/2 katastrálne územie Močenok.

 

Stavebný úrad podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov opravuje chybu, na strane č. 2 rozhodnutia č. OcUMOC-698/2020/3337 zo dňa 24.08.2020, nasledovne:

 

nesprávny text je:

SO 03 Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizačná prípojka bude napojená do navrhovanej retenčnej nádrže – 25,0m3. Do dažďovej kanalizačnej prípojky budú odvádzané dažďové vody zo strechy objektu. Retenčná nádrž sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva dažďovej vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do málo vodnatého recipientu.“

 

správny text je:

SO 03 Dažďová kanalizácia

Dažďová kanalizačná prípojka bude napojená do navrhovanej retenčnej nádrže – 25,0m3. Do dažďovej kanalizačnej prípojky budú odvádzané dažďové vody zo strechy objektu. Retenčná nádrž sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva dažďovej vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do vsakovacích blokov.“

 

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení  neskorších predpisov chyby v písaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.

 

Táto oprava rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia, vydaného obcou Močenok pod č. OcMOC-698/2020/3337 zo dňa 24.08.2020.

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                 starosta obce

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

                                                                                   ……………………………………………

                                                                                                        pečiatka a podpis

 

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Dušan Dičér, Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok, zastúpený splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, doručovacia adresa Ľ. Štúra 1560/7, 951 31 Močenok

2. Mgr. Jana Dičérová, Vinohradská č. 1599/5, 951 31 Močenok

3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova č. 36, 951 17 Bratislava

5. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich, dotknuté a susedné pozemky reg. “E“ parc. č. 5940, č. 5941, č. 5942, č. 5943, č. 5944, č. 6008 katastrálne územie Močenok

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

6. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

8. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

10. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

11. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

12. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa

13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

14. Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

15. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

16. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

17. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

18. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

19. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

20. Obec Močenok, ÚSaIV, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

ostatní

21. Ing. arch. Edita Gerová, Svätourbanská 45, 949 01 Nitra

22. Ing. Jaroslav Franta, Hájske č. 18, 951 33 Hájske

 

na vedomie:

23. Mgr. Barbora Marišová, Ľ.Štúra č. 1560/7, 951 31 Močenok

k spisu

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top