Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.07.2020 12:43  //  aktualizácia: 02.07.2020 12:44  //  zobrazené: 136

VV: Oprava rozhodnutia – územné rozhodnutie obce Močenok číslo: OcUMOC-291/2020/1995 zo dňa 18.06.2020 (revitalizácia lesoparku))

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-291/2020/2558

 

01.07.2020

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

Vec

Oprava rozhodnutia

– územné rozhodnutie obce Močenok číslo: OcUMOC-291/2020/1995 zo dňa 18.06.2020

 

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vydala územné rozhodnutie pod č. OcUMOC-291/2020/1995 zo dňa 18.06.2020, na stavbu

 

Revitalizácia lesoparku

 

v rozsahu:

                                   SO 01 Spevnené plochy

                                   SO 02 Verejné osvetlenie

                                   SO 03 Viacúčelová budova

                                   SO 04 Mobiliár

                                   SO 05 Prípojky inžinierskych sietí

                                   SO 06 Vodozádržný objekt s premostením

                                   SO 07 Sadové úpravy

 

na pozemkoch register "C" parc. č. 2831/3, 2832/2, 2832/4 a 2832/5 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve LV č. 6858 v správe Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa a na pozemku register "C" parc. č. 136 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "E" parc. č. 325/300, 325/700, 327/400, 327/600, 328/301, 328/401, 1428/301, 1428/302, 1428/401, 1428/402, 1428/702, 1428/802 a 1428/701  kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 320/300 kat. územie Šaľa v správe Lesy SR š.p., na pozemkoch register "E" parc. č. 431/3, 1421/7, 1426/2, 1426/401, 143/101 a 143/201 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 320/400, 331 a 50/1 kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, na pozemkoch register "E" parc. č. 1447/1 a 1447/2 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve LV č. 5816 v správe Pozemkového spoločenstva Urbariát Šaľa, na pozemkoch register "E" parc. č. 1426/4, 1314/212, 1314/112, 1314/2, 1421/8, 1313/102, 1313/202, 143/202 a 143/102 kat. územie Šaľa, v správe Vodohospodárskeho podniku š.p. a  na pozemkoch register "E" parc. č. 30/1, 1313/1, 2310/1, 1314/11 a 1315/1 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa.

 

Stavebný úrad podľa § 47 ods. 6  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov opravuje chybu v požiadavkách vyplývajúcich zo stanovísk dotknutých orgánov a iné podmienky na str. č. 5 nasledovne:

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany

 S umiestnením objektov stavby “Revitalizácia lesoparku“ v území medzi dvoma ochrannými hrádzami vodohospodársky významného vodného toku Váh (starou ochrannou hrádzou – zrušenou vodnou stavbou a PSOH Váhu), na pozemkoch v k.ú. Šaľa súhlasíme.

 S križovaním starej ochrannej hrádze (parc. č. 2829 KN-C), navrhovanými rozvodmi (splašková kanalizácia, vodovod, el. rozvod), riadeným pretláčaním súhlasíme, uloženie chráničky požadujeme v hĺbke min. 1,50 m pod okolitým terénom, potrubné vedenia umiestniť do chráničky v celej dĺžke križovania hrádze, vrátane aj ochranného pásma, tzn. V šírke min. 6,0 m od päty ochrannej hrádze na obe strany, chráničku utesniť. Pomocné jamy situovať mimo ochranné pásmo.

 Ochranné pásmo hrádze v šírke do 10,0 m od vzdušnej päty pravostrannej ochrannej hrádze Váhu požadujeme ponechať voľne priechodné (bez stavebných objektov a sadových úprav) pre účely opráv a údržby mechanizmami SVP, š.p.

 Vodomernú šachtu na trase vodovodu umiestniť za ochranné pásmo hrádze (tzn. min. 6 m od návodnej päty starej hrádze), resp. až za telesom spevnenej plochy navrhovaného chodníka.

 S odvodnením dažďových vôd zo strechy objektu SO 03 do vytvoreného jazierka súhlasíme, odvodnenie spevnených plôch v rámci záujmového územia riešiť odvodnením do priľahlej zelene.

 Na trvalý zásah do pozemkov v spréve SVP, š.p. uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (kontaktná osoba: blazej.chlepko@svp.sk), bezodkladne po zriadení danej stavby resp. ku kolaudácii stavby.

 Projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie, v ktorej bude podrobne spracované križovanie starej ochrannej hrádze so zohľadnením vyššie uvedeného, predložiť na Správu povodia dolného Váhu Šaľa na odsúhlasenie.

 Dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. CS SVP OZ PN 2130/2020/3 CZ 7339/210/2020 zo dňa 27.02.2020.

 

Podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku chyby v písaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia správny orgán kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.

 

Táto oprava rozhodnutia je neoddeliteľnou súčasťou územného rozhodnutia, vydaného obcou Močenok pod č.: OcUMOC-291/2020/1995zo dňa 18.06.2020.

 

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa považuje posledný (15.) deň tejto lehoty vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

 

 

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia.

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top