Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 15.12.2023 11:42  //  aktualizácia: 26.01.2024 08:21  //  zobrazené: 758

VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 14.12.2023

číslo: 06/MOZ/2023  |  dátum konania: 14.12.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2023

konaného dňa 14. 12. 2023

 

Uznesenie č. 1. –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Stanislav Šimko, Mgr. Roman Révay, Mgr. Peter Sýkora

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Rastislava Benčíka, Ing. Gabriela Blehu
b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Prítomní: 7 z 11
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 2. –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení
Prítomní: 7 z 11
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Mgr. Roman Révay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržala sa: 1
Mgr. Monika Straňáková Kohútová

 

Uznesenie č. 4.1 –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov

VZN Obce Močenok č. 08/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
Prítomní: 8 z 11
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti:
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 4.2 –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov

VZN Obce Močenok č. 09/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a  školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok
Prítomní: 8 z 11
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti:0 
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie

Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na rok 2024 – 2026
Prítomní: 8 z 11
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 5.2 –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje

návrh rozpočtu obce na rok 2024

Bežný rozpočet                                                  Kapitálový rozpočet

- príjmy =      4 897 827,00 €                            - príjmy =       1 241 531,30 €

- výdavky =   4 706 714,20 €                             - výdavky =    1 273 817,00 €

b) berie  na vedomie

návrh rozpočtu na roky 2025 - 2026

Prítomní: 8 z 11
Hlasovanie:
Za: 6
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay,  Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová

 

Uznesenie č. 6.1 –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou všetkých poslancov

predaj nehnuteľností – pozemkov, konkrétne novovytvorené parcely č. 1749/131 vo výmere 9 m2, parc. č. 1749/132 vo výmere 3 m2, parc. č. 1749/133 vo výmere 7 m2, parc. č. 1749/134 vo výmere 10 m2, parc. č. 1749/135 vo výmere 28 m2 a parc. č. 1749/136 vo výmere 11 m2, ktoré sa odčlenili z parc. č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe GP č. 06-05/2023.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle čl. 5 ods. 3 písm. a) a f) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Močenok.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne:

Obec Močenok sa rozhodla predať vyššie uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa nakoľko sa jedná o pozemky s nízkou výmerou a nízkou hodnotou. Uvedené pozemky sú oplotené a niekoľko rokov užívané rodinou žiadateľky, ktorá si kúpou pozemkov vysporiada majetkovoprávne vzťahy.

Kupujúci:        

Helena Krkošeková, rod. ........, nar. ........., bytom ul. ............................  Cabaj Čápor

Cena: 20,- €/m2

Prítomní: 8 z 11
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho, Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7 –VI./MOZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ukladá
Obecnému úradu v Močenku vyžiadať si stanovisko k vykonateľnosti, resp. k realizovateľnosti uznesenia č. 3.1 – IV./MOZ/2023 schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 28. 09. 2023 od Okresného úradu v Nitre, oddelenia územného plánovania.
Prítomní: 8 z 11
Hlasovanie:
Za: 5
Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,  PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 2
Ing. Rastislav Benčík, Ing. Stanislav Šimko
Zdržal sa: 1
Mgr. Peter Sýkora

 

                                                                                               PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 14. 12. 2023.

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top