Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 05.12.2023 09:13  //  aktualizácia: 14.02.2024 10:27  //  zobrazené: 637

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 29.11.2023

číslo: 05/2023  |  dátum konania: 05.12.2023  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 29. 11. 2023 o 17:30 h

 

Uznesenie č. 1. – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:

Ing. Gabriel Bleho, Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Lukáš Minár

za overovateľov zápisnice určuje:
Mgr. Petra Sýkoru, Mgr. Romana Révaya

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 2. – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

predložený program rokovania, ktorý bol zverejnený podľa § 12 ods. 4 zákona o obecnom zriadení

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

Kontrolu plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 23. 08. 2023, zo IV. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 19. a 28. 09. 2023 a z V. zasadnutia mimo plánu práce zo dňa 31. 10. 2023

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach MŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

predloženú Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

b) schvaľuje
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZUŠ Močenok v školskom roku 2022/2023

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2023/2024

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.5 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2023/2024

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 5.6 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2023/2024

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 04/2023 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Hlasovanie:
Za: 9         
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Mgr. Peter Sýkora

 

Uznesenie č. 6.2 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 05/2023 O organizácii miestneho referenda v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 6         
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada,
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Ing. Gabriel Bleho, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, PaedDr. Lucia Tóthová

 

Bod č. 6.3 bol stiahnutý z rokovania OcZ v Močenku.

 

Uznesenie č. 6.4 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 06/2023, ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok a  ruší sa ním aj VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 07/2023,  ktorým sa ruší VZN Obce Močenok č. 02/2015 Zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.6 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2024

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.7 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Zásady podávania, preverovania a evidovania oznámení týkajúcich sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti

Hlasovanie:
Za: 9
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0
Zdržal sa: 1
PaedDr. Lucia Tóthová

 

Uznesenie č. 6.8 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Zásady hospodárenia s majetkom obce Močenok s pozmeňovacími návrhmi tak, ako boli predložené a schválené na rokovaní OcZ.

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 6.9 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie nájomných bytov postavených s podporou štátu

1-izbové byty – určenie poradia pre prideľovanie bytov

P.č. Meno a priezvisko, adresa___________________________ Počet bodov_____________

1. Ing. Martina Vӧrӧsová, ................. Močenok                 147,5

2. Magdaléna Móriová, ................, Močenok                     147

2-izbové byty – určenie poradia pre prideľovanie bytov

P.č. Meno a priezvisko, adresa___________________________ Počet bodov_____________

1. Andrea Balogová, ......................... Močenok                          147

2. Michaela Packová, ............................, Močenok                     139,5

Hlasovanie:
Za: 10   
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0
 

Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 09. 2023

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
mimoriadnu dotáciu vo výške 600,- € pre 6 tanečníkov z Močenku, ktorí postúpili
na majstrovstvá sveta, ktoré sa konali v dňoch 12. – 15.11. 2023 v Slovinsku

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje s pozmeňovacími návrhmi III. zmenu rozpočtu obce na rok 2023

pozmeňovací návrh:

- kapitola 3.1 Elektrická energia sa poníži o sumu 49 419,87 €

- kapitola 6: pre Materskú školu sa vytvorí položka na sumu 49 419,87 € na dofinancovanie prevádzkových a mzdových nákladov

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly poskytovania rekreačného príspevku obcou Močenok

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024

Hlasovanie:
Za: 10   
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Michala Suchého, bytom ul. ................, 951 31  Močenok o odkúpenie obecného pozemku a to časť z parc. č. 1747/1 vo výmere 295 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 607/2 vo výmere 295 m2 nemá založený LV),

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti – časť z parc. č. 1747/1 vo výmere 295 m2, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (nakoľko parcela č. 607/2 vo výmere 295 m2 nemá založený LV) pre žiadateľa Michala Suchého, bytom ul. ................., 951 31  Močenok za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom a o konečnej cene rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Močenku.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok je v oplotení a dlhé roky je užívaní rodinou žiadateľa. Odpredajom pozemku sa  zosúladí stav právny so stavom užívacím. 

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 10 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

•           Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

•           Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,

•           Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,

•           Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,

•           Komisia pre školstvo, mládež a šport.

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.1 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Prehľad úspešných projektov obce v roku 2023

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.2 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o udelení Obecného prospechového štipendia za školský rok 2022/2023 v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 10      
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 11.3 – V./OZ/2023
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o pripravovaných projektoch v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 10       
Bc. Ľuboš Blažo, Ing. Rastislav Benčík, Ing. Gabriel Bleho,  Ing. Lukáš Minár, Mgr. Roman Révay, Mgr. Monika Straňáková Kohútová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, PaedDr. Lucia Tóthová
Proti: 0
Zdržali sa: 0

                     

                                                                                                      PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 29. 11. 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top