Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.09.2021 13:38  //  aktualizácia: 02.09.2021 13:40  //  zobrazené: 49

,,Územný plán obce Šoporňa“ - ,,Správa o hodnotení strategického dokumentu“ - informovanie verejnosti

Okresný úrad Galanta

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nová Doba 1408/31

924 01 Galanta

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-GA-OSZP-2021/000180-030

31.08.2021

OcUMOC-689/2021/3062

Flammichová

037/6552825

02.09.2021

 

 

 

 

 

Vec: ,,Územný plán obce Šoporňa“  - ,,Správa o hodnotení strategického dokumentu“  -  informovanie verejnosti

 

Dňa 31.08.2021 sme obdržali z Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta ,,Územný plán obe Šoporňa“ - ,,Správa o hodnotení strategického dokumentu ,,Územný plán obce Šoporňa“ č. OU-GA-OSZP-2021/000180-030-021 posudzovaný podľa §56 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Správa a návrh strategického dokumentu je k nahliadnutiu:

1. v listinnom vyhotovení – Obec Šoporňa č. 1179, 925 52 Šoporňa

                                             OÚ Galanta, OSŽP, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

2. zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

              https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-soporna

 

Dotknutá obec informuje verejnosť  v mieste obvyklým, oznámenie bude zverejnené na webovom sídle obce www.mocenok.sk a na úradnej tabuli obce.

Oznámenie a správa bude verejnosti prístupná najmenej 21 dní od jej zverejnenia.

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

               

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top