Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.12.2023 08:00  //  aktualizácia: 28.12.2023 08:32  //  zobrazené: 775

,,Územný plán obce Šoporňa“- Rozhodnutie  -  informovanie verejnosti

Vec: ,,Územný plán obce Šoporňa“- Rozhodnutie  -  informovanie verejnosti

Dňa 21.12.2023 sme obdržali z Okresného úradu Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 01 Galanta Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu: ,,Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Šoporňa“.

Navrhovaný strategický dokument ,,Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Šoporňa“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. dotknutá obec bezodkladne informujeme o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Močenku a na internetovej stránke: www.mocenok.sk

             

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

                             

Informatívna poznámka: Tento dokument bol vytvorená elektronicky

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

Rozhodnutie

(html - 384.7 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top