Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.02.2020 09:24  //  aktualizácia: 14.02.2020 09:27  //  zobrazené: 137

Upovedomenie o odvolaní - „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-257/2020/614

 

13.02.2020

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

 

Vec

Rozhodnutie o umiestnení stavby - upovedomenie o odvolaní

 

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 a § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vydalo pod č. OcUMOC-781/2019/4590 zo dňa 13.01.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby na stavbu

 

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“

v rozsahu:

                                   SO 01 Komunikácie a spevnené plochy

                                               SO 01.1 Miestna komunikácia „A“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.2 Miestna komunikácia „B“ – C2 MO 8,0/40

                                               SO 01.3 Miestna komunikácia „C“ – C3 MO 8,0/40

                                               SO 01.4 Miestna komunikácia „D“ – C3 MO 6,5/30

                                   SO 02 Parkoviská a spevnené plochy

                                               SO 02.1 Parkovisko – západné

                                               SO 02.2 Parkovisko – stredné

                                               SO 02.3 Parkovisko – východné

                                               SO 02.4 Parkovisko – pri bufete

                                               SO 02.5 Parkovisko – krátkodobé státie

                                   SO 03 Pešia zóna

                                               SO 03.1 Spevnené plochy – chodníky

                                               SO 03.2 Spevnené plochy – spoločný chodník pre peších

                                                            a zásobovanie

                                               SO 03.3 Ihrisko

                                               SO 03.4 Verejné WC

                                   SO 04 Autobusová stanica

                                               SO 04.1 Autobusová stanica – komunikácie a nástupiská

                                               SO 04.2 Autobusová stanica – prístrešky

                                                           SO 04.2.1 Prístrešok severný

                                                           SO 04.2.2 Prístrešok prostredný

                                                           SO 04.2.3 Prístrešok južný

                                   SO 05 Vegetačné úpravy

                                   SO 06 Napojenie picej fontány

                                   SO 07 Dažďová kanalizácia

                                   SO 08 Silnoprúd

                                               SO 08.1 Prekládka elektrického vedenia

                                               SO 08.2 Verejné osvetlenie

                                               SO 08.3 Silnoprúd k bannerom

                                   SO 09 Slaboprúd

                                               SO 09.1 Kamerový systém

                                               SO 09.2 Internet

                                               SO 09.3 Ovládanie závor

(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 1330/1, 2877, 2879/6 a 2879/7 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa a na pozemkoch register "C" parc. č. 1270, 1339/2, 1371/1, 2874, 2879/8, 2897/1, 2897/62 a 2897/63 kat. územie Šaľa, v správe Železníc Slovenskej republiky a na pozemkoch register "E" parc. č. 1771/2, 1773/1, 1772,  kat. územie Šaľa, v správe Slovenského pozemkového fondu, a na pozemku register "E" parc. č. 1848/102 kat. územie Šaľa, vo vlastníctve Železníc Slovenskej republiky (druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha a orná pôda),

 

pre navrhovateľa: Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta, IČO: 306 185

 

Proti uvedenému rozhodnutiu bolo dňa 10.02.2020, v zákonnej lehote prostredníctvom elektronickej podateľne doručené Obecnému úradu v Močenku odvolanie voči územnému rozhodnutiu č. OcUMOC-781/2019/4590 zo dňa 13.01.2020 na stavbu Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali, ktoré podalo Združenie domových samospráv, so sídlom Námestie SNP č. 13, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava. Kópia tohto odvolania je prílohou upovedomenia.

 

Obec Močenok, podľa § 56 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, účastníkov konania informuje o podanom odvolaní a súčasne ich

 

vyzýva

 

aby sa v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia k nemu vyjadrili. K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a spolu s prílohou musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa. Za deň doručenia sa pokladá posledný, 15. deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

Vyvesenie upovedomenia o odvolaní oznámi tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok a mesta Šaľa - www.sala.sk.

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Po uplynutí doby na zverejnenie žiadame zaslať verejnú vyhlášku opatrenú pečiatkou a podpisom príslušného úradu na adresu: Obec Močenok, Stavebný úrad, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa .............................        

Zverejnené na internetovej stránke mesta Šaľa dňa .............................        

 

 

Príloha:

 • kópia odvolania

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

2. Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 811 09 Bratislava

3. Združenie domových samospráv, Rovniakova 14, P.O.BOX 218, 851 02 Bratislava

4. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. “C“ 2879/10, 2879/23, 2879/20, 2879/12, 1304/4, 1304/6, 1304/5, 1305/4, 1305/4, 1308, 1306, 1330/1, 1337, 1339/1, 1340/2, 1340/1, 1342/1, 1342/3, 1342/6, 1342/9, 1360/1, 1360/2, 1359, 1362/2, 1363/6, 1363/7, 1363/8, 1363/9, 1363/10, 1370/18, 1370/19, 1370/1, 1364/1, 1364/2, 1364/4, 1373/5, 2897/10, 2897/11 a 2897/12 kat. územie Šaľa parc. č. a reg. “E“ parc. č. 1766/15, 1766/2, 1767/6, 1767/4, 1774/2, 1775/2, 1776/2, 1777/3, 1777/4 a 1778/2 kat. územie Šaľa

 • Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11
 • Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 00 Galanta
 • Zdenko Malcho, Záhradnícka 244/41, 927 01 Šaľa
 • Peter Beňovský, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Beňovská, Sadová 704/5, 927 01 Šaľa
 • Mária Solíková, Sadová703/3, 927 01 Šaľa
 • Mária Sedláková, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Tibor Sedlák, Sadová 705/2, 927 01 Šaľa
 • Vladimír Antal, Hlavná 158, 925 83 Žihárec
 • Ľuboš Bulej, Okružná 27, 022 01 Čadca
 • Zoltán Fehér, Kráľovská 829/4, 927 01 Šaľa
 • Diami s.r.o., Jánošíkova 1322/2, 927 00 Šaľa
 • Imrich Turányi, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Eva Turányiová, Sládkovičova 1266/46, 927 01 Šaľa
 • Nitriensis družstvo, Sienkiewiczova 4, 811 09 Bratislava
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • VAREXPRES s.r.o., 925 82 Tešedíkovo č. 888
 • LUSSTA s.r.o., Hodská 373, 924 01 Galanta
 • SLOVKLIMA DEIMOS group s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 01 Šaľa
 • Karma Slovakia s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

na vedomie

Mesto Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa  

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top