Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.02.2024 11:19  //  aktualizácia: 19.02.2024 11:20  //  zobrazené: 383

Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia vo veci navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ - navrhovateľ: ewia a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava - informovanie verejnosti

Obec Močenok podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok)

informuje verejnosť

o doručení listu č. 11855/2024, 5272/2024-9 zo dňa 15.02.2024 – „Upovedomenie o možnosti vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia vo veci navrhovanej činnosti „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa““, navrhovateľa ewia, a.s., so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, v ktorom Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť sa pred vydaním rozhodnutia v konaní vedenom podľa § 61 správneho poriadku vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Do spisu je možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy a výpisy) na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9,00 do 14,00 na odbore práva, po predchádzajúcej dohode.

Vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a navrhnúť jeho doplnenie možno do 5 pracovných dní od doručenia upovedomenia.

List č. 11855/2024, 5272/2024-9 zo dňa 15.02.2024  sa nachádza v prílohe.

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top