Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.08.2019 10:45  //  aktualizácia: 13.08.2019 10:55  //  zobrazené: 234

STAVEBNÉ POVOLENIE: VV – Rodinný dom – Marta, Ul. Úzka

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

462/2019/SÚ/2874

Mgr. Verešová/037 655 2826

09.08.2019

 

 

 

 

 

Vec

Ing. Peter Boháč, bytom Ul. Čingov č. 843/76, 951 31 Močenok

Marta Oravcová, bytom Ul. Hollého č. 1847/36, 927 05 Šaľa

zastúpení splnomocneným zástupcom Mgr. Ingridou Naháckou,

bytom Ul. Narcisová č. 24, 927 05 Šaľa

 

- Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

 

Ing. Peter Boháč, bytom Ul. Čingov č. 843/76, 951 31 Močenok a Marta Oravcová, bytom Ul. Hollého č. 1847/36, 927 05 Šaľa, zastúpení splnomocneným zástupcom Mgr. Ingridou Naháckou, bytom Ul. Narcisová č. 24, 927 05 Šaľa, podali dňa 04.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom - Marta na Ul. Úzka v Močenku, na pozemkoch parcely č. 5968/13 a 5968/14 katastrálne územie Močenok.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

 

Stavba

Rodinný dom - Marta

 

v rozsahu:

 • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt pravidelného pôdorysného tvaru, s valbovou strechou, bez obytného podkrovia,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, drevený montovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
 • dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie: zádverie, komunikačné priestory, obývacia izba + kuchyňa, špajza, spálňa, 2 izby, šatník, kúpeľňa a technická miestnosť,
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych  sietí:
  • vodovodná prípojka a elektrická káblová prípojka sú jestvujúce, stavebný objekt ČOV je predmetom samostatného stavebného povolenia vydaného špeciálnym stavebným úradom pre vodné stavby – Okresným úradom Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
 • súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia a bleskozvod,

 

- zdrojom tepla bude elektrické podlahové vykurovanie CALEO,

- doplnkové vykurovanie bude krbovou vložkou neurčeného typu s palivom doporučeným výrobcom zariadenia, umiestnená v objekte rodinného domu na prízemí v obývacej izbe, s odvodom spalín komínom vyvedeným nad strešnú konštrukciu vo výške 5,60 m nad upraveným terénom,

-  okolie stavby bude upravené, súčasťou stavby bude oplotenie a spevnené plochy,

 

na Ul. Úzka v Močenku, na pozemku parcela č. 5968/13 katastrálne územie Močenok, druh pozemku záhrada vo vlastníctve stavebníka na základe LV č. 7078 a nájomnej zmluvy a na pozemku parcela č. 5968/14 katastrálne územie Močenok, druh pozemku orná pôda vo vlastníctve stavebníka na základe LV č. 7078 a nájomnej zmluvy, na obytné účely rodiny, sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e . 

 

Na  umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

  1. Stavba rodinného domu bude umiestnená len na pozemkoch parcely č. 5968/13 a 5968/14 katastrálne územie Močenok, nasledovne:

 • vzdialenosť RD od hranice uličnej parcely sa stanovuje na 63,35 m,
 • vzdialenosť RD od hranice pozemku parcela č. 5969/4 („E“ 5969/100) katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 2,00 m,
 • vzdialenosť RD od hranice pozemku parcela č. 5968/1 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 20,34 m,
 • vzdialenosť RD od hranice pozemku parcela č. 5967/2 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 10,56 m,

 

 • výškové osadenie stavby :
 • výška podlahy prízemia 0,00 = 0,35 m nad upraveným terénom
 • celková výška objektu RD bude 4,95m nad upraveným terénom

 

Zastavaná plocha RD – 140,30 m².

Obytná plocha RD – 71,90 m2.

Úžitková plocha RD – 96,90 m2.

 

  2. Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby v mierke 1:400, ktorá je súčasťou schválenej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Jakub Demko, 917, 029 57 Oravská Lesná.

 3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.

  4. Pri uskutočňovaní stavby sú stavebníci povinní dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti.

 6. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

  7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky.

Zhotoviteľom stavby bude MIPAV, s.r.o, 1476, 029 56 Zákamenné.

 

8.  Požiadavky dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • v prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre (ďalej KPÚ) a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia, do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu,
 • podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou  nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona,
 • záväzné stanovisko č. KPUNR-2019/16552-2/54053/GRO zo dňa 09.07.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

 • v prípade, ak sa na pozemkoch reg. „C“ č. 5968/13, 5968/14, 5968/15, 5968/16 katastrálne územie Močenok nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², ktoré budú brániť vo výstavbe rodinného domu, je podľa  § 47 ods. 3 o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Obce Močenok,
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2019/005406-2 zo dňa 17.06.2019.

 

Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor

 • stavebníci sú povinní zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu  až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemku a porastom samo náletu drevín,
 • stavebníci sú povinní vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárenie a účelné využitie na nezastavanej časti parcely č. 5968/13, 5968/14 a 5968/16,
 • stanovisko č. OU-SA-PLO-2019/005452-2 zo dňa 26.06.2019. 

 

Ďalšie podmienky

 • pri stavbe budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 • pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na jej vykonanie,
 • pred uvedením zdroja do užívania je prevádzkovateľ MZZO povinný požiadať Obec Močenok o vydanie súhlasu, v ktorom budú určené  podmienky jeho užívania,
 • umiestnenie stavebného materiálu (piesok, štrk, tehla a pod.) bude len na vlastnom stavebnom pozemku povoľovanej stavby, pri stavbe bude dodržané VZN Obce Močenok o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údržbe zelene na území obce,
 • pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie treba tieto očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych komunikácií,
 • pri stavbe budú dodržané opatrenia v zmysle projektu statiky a požiarnej ochrany,
 • dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené len na vlastný pozemok stavebníkov,
 • stavebníci sú povinní zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušili užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť, prípadné vzniknuté škody sú stavebníci povinní odstrániť na vlastné náklady.

 

9.  Stavebníci písomne oznámia na tunajší úrad termín začatia stavby.

10. Stavebníci sú povinní stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.

11. Na uskutočnenie stavby  možno použiť  iba  stavebný výrobok, ktorý  je podľa osobitných      predpisov vhodný na  použitie v stavbe na  zamýšľaný účel.

12. Stavebníci sú povinní od prvého dňa prípravných  prác až do skončenia  stavebných  prác viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

13. Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len        na základe kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby  je  potrebné  predložiť  doklady   o  overení vhodných stavebných výrobkov, porealizačné zameranie stavby a zdokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia.

14. Stavebníci  všetky  podmienky,  za  ktorých  je stavba povolená, sú povinní plniť a po doručení tohto povolenia ich berú na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzujú.

 

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

 

Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne  právoplatnosť  /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Ing. Peter Boháč, bytom Ul. Čingov č. 843/76, 951 31 Močenok a Marta Oravcová, bytom Ul. Hollého č. 1847/36, 927 05 Šaľa, zastúpení splnomocneným zástupcom Mgr. Ingridou Naháckou, bytom Ul. Narcisová č. 24, 927 05 Šaľa, podali dňa 04.07.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom - Marta na Ul. Úzka v Močenku, na pozemkoch parcely č. 5968/13 a 5968/14 katastrálne územie Močenok.

 

Oznámením verejnou vyhláškou číslo 462/2019/SÚ/2477 zo dňa 15.07.2019 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia.

V stanovenej lehote námietky neboli vznesené.

 

Podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona tunajší úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, preto bola žiadosť preskúmaná  z hľadísk uvedených  v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením, uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani  neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Stavebníci ku žiadosti predložili nasledovné doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia:

 • projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,
 • list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov,
 • doklad o uhradení správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia.

 

Tunajší stavebný úrad povolil stavbu: Rodinný dom - Marta na Ul. Úzka v Močenku na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov: Krajského pamiatkového úradu v Nitre, Okresného úradu Šaľa, pozemkového a lesného odboru, odboru starostlivosti o životné prostredie.

 

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok – Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik                                                                                                                

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

Príloha pre stavebníka:

overená projektová dokumentácia

štítok „STAVBA POVOLENÁ“

 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa:……………………………       Zvesené dňa: ………………………………

 

                                                                          ........................................................................

                                                                                                 pečiatka a podpis

Rozhodnutie sa doručí :

stavebníkovi a účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Ing. Peter Boháč, Čingov 843/76, 951 31 Močenok – doručí sa splnomocnenej zástupkyni – Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa

2. Marta Oravcová, Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa - doručí sa splnomocnenej zástupkyni – Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa

ostatným účastníkom konania – projektantovi, zhotoviteľovi, vlastníkom dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich

dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ parcela č.: 5968/1, 5968/2, 5968/5, 5968/11, 5968/12 a reg. „E“ č. 5969/100

 

Ing. Jakub Demko, MIPAV, s.r.o., 1476, 029 56 Zákamenné

MIPAV, s.r.o., 917, 029 57 Oravská Lesná

Ernest Boháč, Čingov 843/76, 951 31 Močenok

Ema Boháčová, Čingov 843/76, 951 31 Močenok

Anna Kohútová (SPF)

Marta Begánová, P.J.Šafárika 378/15, 927 01 Šaľa

Jozef Tóth, Rokošova III. 321/10, 951 31 Močenok

Gabriel Mondočko (SPF)

Mária Boháčová (SPF)

Pavol Vörös (SPF)

Agáta Szabová (SPF)

Alexander Vöröš (SPF)

 

      Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

      Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

3. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

4. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

5. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1,  927 01 Šaľa

6. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

7. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

8. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava

9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava

10. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

11. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

 

na vedomie

Ing. Peter Boháč, Čingov 843/76, 951 31 Močenok – doručí sa splnomocnenej zástupkyni – Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa

Marta Oravcová, Hollého 1847/36, 927 05 Šaľa - doručí sa splnomocnenej zástupkyni – Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 24, 927 05 Šaľa

k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>
 • 1
  thormask kelvin
  25.08.2019  |  07:14  |  129.0.76.*

  Kúpiť cestovný pas so skutočným vodičským preukazom (buyrealgenuinedocuments@gmail.com)

  Sme agentúra s viac ako 120 pobočkami po celom svete, ktoré prechádzajú Európou na Stredný východ do Ázie, Afriky, Severnej a Južnej Ameriky a majú prepojenia a schopnosť vydávať vládne identifikačné a cestovné doklady. Vydávame celý rad dokumentov, ktoré sú všetky zaregistrované v databázach orgánov zodpovedných za vydávanie dokumentu pre príslušné krajiny. Predávame nasledujúce; Pasy, vodičský preukaz, preukazy totožnosti, rodné listy, sobášne listy, prospekty a tiež testy odbornej spôsobilosti v anglickom jazyku, ako sú; IELTS, TOEFL, GRE, GMAT a mnoho ďalších

  Kontaktujte nás ešte dnes, aby ste dosiahli slobodu cestovania a identifikácie, ktorá vám poskytuje neobmedzené možnosti. Naše kontaktné informácie sú uvedené nižšie;

  Email ..... buyrealgenuinedocuments@gmail.com
  Whatsapp ...... + 1 (725) 867-9567
  Webové stránky ....... https: //quickydocs.com

  - Kúpte si skutočne registrovaný pas Spojeného kráľovstva

  - Nakupujte skutočne registrovaný pas Spojeného kráľovstva online

  - zakúpte si originálny britský pas 24/7

  - Zakúpte si autentický anglický pas

  - Kúpte si skutočný originálny diplomatický pas

  - Kúpiť lacný registrovaný diplomatický pas

  - Kúpiť nemecký pas online

  - Kúpte si teraz skutočne zaregistrovaný nemecký pas

  - Kúpte si dnes skutočne registrovaný európsky pas

  - Získajte skutočný autentický pas online ešte dnes

  - Kúpiť skutočný registrovaný taliansky pas

  - Kúpiť skutočný registrovaný španielsky pas

  - Kúpiť skutočne registrovaný portugalský pas

  - Zakúpte si vodičský preukaz

  - Zakúpte si vodičský preukaz online

  - Zakúpte si skutočne zaregistrovaný vodičský preukaz online

  - kúpiť autentický vodičský preukaz; 24/7 služba

  - Zakúpte si nemecký vodičský preukaz ešte dnes

  - Zakúpte si skutočne zaregistrovaný nemecký vodičský preukaz

  - Predám ID karty v Európe

  - Zakúpte si európsky preukaz totožnosti online

  - Zakúpte si registrovanú belgickú občiansku kartu

  - Zakúpte si skutočne registrovaný belgický vodičský preukaz

  - Zakúpte si vodičský preukaz online

  - Kúpte si skutočný vodičský preukaz

  - Zakúpte si medzinárodný vodičský preukaz

  - Získajte pasy, občiansky preukaz, vodičský preukaz

  - Zakúpte si dočasný vodičský preukaz

  - Zakúpte si ďalší vodičský preukaz

  - Získať vodičský preukaz na Floride

  - Zakúpte si vodičský preukaz v Číne

  - Zakúpte si vodičský preukaz v Thajsku

  - Zakúpte si vodičský preukaz EÚ

  - Kúpte si vodičský preukaz bez skúšok

  - Zakúpte si zákonný vodičský preukaz pre Nemecko s MPU

  - Získajte švédsky vodičský preukaz online

  - Získajte skutočný autentický francúzsky pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz

  - Teraz si kúpte pas na Malte

  - Získajte svoje nemecké občianstvo ešte dnes za znížené ceny

  - Kúp teraz francúzske občianstvo za dobré ceny

  - Získajte druhé občianstvo dnes v Európe

  - Kúpiť skutočný registrovaný austrálsky pas online

  - Zakúpte si austrálsky pas, občianske preukazy, vodičský preukaz

  - Rýchlo kupujte dokumenty zaregistrované v vládnej databáze

  Email ..... buyrealgenuinedocuments@gmail.com
  Whatsapp ...... + 1 (725) 867-9567
  Webové stránky ....... https: //quickydocs.com

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top