Titulka   >  KOMUNITNÉ CENTRUM
publikované: 12.03.2018 13:53  //  aktualizácia: 20.09.2019 00:36  //  zobrazené: 913

Služby Komunitného Centra

 

Komunitné centrum KLÁŠTOR bolo financované z projetku, ktorý bol ukončený 31.8.2019. V závislosti od podmienok obec zváži zapojenie sa do nového projektu po jeho vyhlásení. Zatiaľ bude časť úloh komunitného centra zabezpečovať pracovníkmi obce. 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V KOMUNITNOM CENTRE

Poskytovanie služieb v KC:

(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba krízovej intervencie. Podľa §2 ods. 2 písm. h) cit. zákona sa:

      a) poskytuje:

 1. sociálne poradenstvo,

 2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

 3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

      b) vykonáva preventívna aktivita,

      c) zabezpečuje záujmová činnosť.

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

 

Služby KC:

 • sociálne poradenstvo,

 • komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 • nízkoprahové programy pre deti a mládež,

 • výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby,

 • právne poradenstvo, kariérne poradenstvo a iné.

 

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom sociálneho poradenstva je znižovanie rizík, vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, konfliktných situácií, spôsobu života a rizikového správania, ale aj zvýšenie sociálnych kompetencií a sociálnej mobility klientov. Súčasťou sociálneho poradenstva je aj sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím (mediácia vzťahov medzi klientmi, rodinami klientov, klientom a inštitúciami - školami, lekármi, ÚPSVaR), krízovej intervencie a opatrení, zameraných na predchádzanie krízovým situácií a obmedzovania negatívnych vplyvov v rodine (napr. intervencia v prípade ohrozenia života a zdravia klienta).

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov spočíva najmä v poradenstve (so súhlasom plnoletej fyzickej osoby) pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, v distribúcií klienta do relevantných inštitúcií, v poradenstve pri spisovaní a podávaní písomných podaní, či úradných tlačív, asistencií a pomoci pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami, vrátane sprievodu a sprostredkovania rokovania s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení klientovej situácie.

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie

 • Odborná činnosť sa v komunitných centrách realizuje s cieľom zvýšenia školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených lokalít a tým rozšírenia ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti. Zahŕňa sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia.

Preventívne aktivity

Cieľom preventívnych činností je prostredníctvom motivácie, vzdelávania, aktivizácie a dobrovoľníckej činnosti prevencia vzniku nepriaznivých situácií a podpora sociálneho začleňovania detí, mládeže a dospelých. V komunitných centrách sa preventívne aktivity môžu realizovať prostredníctvom nasledovných aktivít a programov:

 • preventívne programy - komunitné centrá môžu realizovať pravidelné preventívne besedy zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy), ale aj dlhodobé preventívne a osvetové programy (napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti, prevencia pred zadĺženosťou, poradenské programy v oblasti bývania; a pod.). Taktiež sa tu realizujú krátkodobé a dlhodobé aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania.

 • formálne resp. neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia - kurzy pre mládež ako aj dospelých, ktorým nie sú dostupné žiadne príležitosti pre ďalšie vzdelávanie. Zámerom týchto kurzov je nadobúdanie nových vedomostí, zručností a získavania kvalifikácie, aktivizácia občanov ako aj ich prepájanie obciach.

 • podpora dobrovoľníctva - spočíva v dobrovoľníckej výpomoci mládeže a dospelých pri realizácií aktivít v komunitnom centre.

Záujmová činnosť

 • Cieľom záujmovej činnosti v komunitných centrách je zabezpečenie aktívneho, kvalitného, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času, rozvoj životných zručností, kompetencií, schopností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a rizikového správania. Služba spočíva v dennej prevádzke, v ktorej majú ľudia možnosť zmysluplne tráviť voľný čas. Cielenými aktivitami dáva klub priestor na rozvoj schopností a zručností potrebných v bežnom živote, zároveň prispieva k sociálnemu začleňovaniu ľudí, žijúcich v sociálne vylúčenom prostredí. Organizovaním besied, zážitkových tematických workshopov prispievame k prevencii sociálno-patologických javov. Programy sú obohatené o rôzne krúžky podľa záujmu klientov a možností centra, ktoré prispievajú k rozvoju využiteľnosti v ďalšom živote klientov. Súčasťou záujmovej činnosti sú aj mimoriadne aktivity (výlety, exkurzie), realizované mimo lokality, ktoré podporujú životné zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj (schopnosť cestovať, orientovať sa v cudzom prostredí, komunikovať a pod.).

 

PRIESTOROVÉ VYBAVENIE KOMUNITNÉHO CENTRA:

 

 • vstupná kancelária pre klientov,

 • miestnosť na výchovné a vzdelávacie aktivity,

 • miestnosť na skupinové a komunitné aktivity.

Komunitné centrum je vybavené potrebným nábytkom, technikou, pomôckami pre služby, sociálne poradenstvo a voľno-časové aktivity, interaktívnou tabuľou, televízorom, nástenkami, hasiacimi prístrojmi, lekárničkou atď., pričom sú zohľadnené všetky právne prepisy súvisiace s prevádzkou a zameraním KC a štandardy KC (uznesenie vlády SR č. 804/2011, prevádzkový poriadok KC )

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top