Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.09.2023 10:13  //  aktualizácia: 25.09.2023 10:14  //  zobrazené: 576

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre strategický dokument: ,,Územný plán obce Močenok- Zmeny a doplnky č. 4“ –  informovanie verejnosti

Okresný úrad Šaľa

Odbor starostlivosti o životné prostredie

hlavná 2/1

927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2023/005150-032

19.09.2023

OcUMOC-664/2023/8138

Flammichová

037/6552825

25.09.2023

 

Vec: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre strategický dokument: ,,Územný plán obce Močenok- Zmeny a doplnky č. 4“ –  informovanie verejnosti

Dňa 22.09.2023 sme obdržali z Okresného úradu Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa Rozhodnutie, že strategický dokument: ,,Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 4“ pod číslom OU-SA-OSZP-2023/005150-031 sa ďalej nebude posudzovať.

Strategický dokument ,,Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 4“ je dokument s miestnym dosahom, a preto v súlade § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. ako dotknutá obec informujeme verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Zisťovacie konanie sa nevykonáva  podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.   

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

      

                       

Informatívna poznámka: Tento dokument bol vytvorená elektronicky

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top