Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.04.2019 09:53  //  aktualizácia: 18.04.2019 09:54  //  zobrazené: 202

Rozhodnutie - ,,Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“ - sa nebude ďalej posudzovať - informovanie verejnosti

 

Váš list číslo/zo dňa

 

Naše číslo

 

Vybavuje/linka

 

Močenok

OU-SA-OSZP2-2019/003123-15

09.04.2019

648/   63/2014/OcU/1360/2019

E.Flammichová

037/6552825

18.04.2019

 

 

Dňa 17.04.2019 sme z Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, obdržali Rozhodnutie k navrhovanému strategickému dokumentu: ,,Územný plán obce Močenok – zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“. Strategický dokument sa nebude ďalej posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 24/2006 Z.z.“).  .

Strategický dokument: ,,Územný plán obce Močenok – zmeny a doplnky č. 2/2016 – návrh, úprava“ je dokument s miestnym dosahom, preto v súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2016 Z.z. obec informujeme verejnosť o tomto rozhodnutí spôsobom v mieste obvyklým.

Rozhodnutie je zverejnené  na webovom sídle obce: www.mocenok.sk a je vyvesené na úradnej tabuli obce.

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top