Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.04.2019 16:26  //  aktualizácia: 03.04.2019 16:32  //  zobrazené: 393

ROZHODNUTIE: Stavebné povolenie – VV – Rodinný dom – novostavba, Ul. M.R.Štefánika

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

149/2019/SÚ/1188

Mgr. Verešová/037 655 2826

03.04.2019

 

 

 

 

 

Vec

Ľubomír Bleho, bytom Ul. Okružná č. 1027/7, 927 05 Šaľa

 

- Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA 

 

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

 

Ľubomír Bleho, bytom Ul. Okružná č. 1027/7, 927 05 Šaľa, podal dňa 25.02.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom - novostavba na Ul. M.R.Štefánika v Močenku, na pozemku parcela č. 125/3 katastrálne územie Močenok.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

 

Stavba

Rodinný dom - novostavba

 

v rozsahu:

 • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt pravidelného pôdorysného tvaru, s plochou strechou, bez obytného podkrovia,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou,
 • dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie: vstup, chodba, obývacia izba, kuchyňa, 3 izby, kúpeľňa, WC, technická miestnosť a terasa,
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych  sietí:
 • vodovodná prípojka HDPE D 32/1“/, dĺ. 16,80 metra (po vodomernú šachtu) bude napojená na jestvujúci verejný vodovod na Ul. M.R.Štefánika v Močenku.
 • odvádzanie splaškových odpadových vôd z objektu rodinného domu bude riešené napojením cez navrhovanú kanalizačnú prípojku PVC DN 150, dĺ. 10,70 m (po revíznu šachtu) do verejnej kanalizácie na Ul. Sv. Gorazda v Močenku, revízna kanalizačná šachta bude osadená max. 1,0 metra za hranicou pozemku parcela č. 124.
 • elektrická káblová prípojka bude  vedená   káblom   NAYY  J x 16, istenie domovej prípojky bude na existujúcom podpernom bode č. 362 v skrini SPP-2, umiestnenie plastového elektromerového rozvádzača bude na verejne prístupnom mieste,

 

 • súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné vykurovanie, elektroinštalácia a bleskozvod,

- zdrojom tepla bude elektrické podlahové vykurovanie typu DEVI,

- doplnkové vykurovanie bude krbovou vložkou neurčeného typu s palivom doporučeným výrobcom zariadenia, umiestnená v objekte rodinného domu na prízemí v obývacej izbe, s odvodom spalín komínom vyvedeným nad strešnú konštrukciu vo výške 4,06 m nad terénom,

okolie stavby bude upravené,

 

na Ul. M.R.Štefánika v Močenku, na pozemku parcela č. 125/3 katastrálne územie Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníka na základe LV č. 6356, na obytné účely rodiny, sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

 

p o v o ľ u j e . 

 

Na  umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 

1. Stavba rodinného domu bude umiestnená len na vlastnom pozemku parcela č. 125/3 katastrálne územie Močenok, nasledovne:

 • vzdialenosť RD od hranice uličnej parcely sa stanovuje na 6,00 m,
 • vzdialenosť RD od hranice pozemku parcela č. 127/1 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 1,00 m,
 • vzdialenosť RD od hranice pozemku parcela č. 126/4 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 2,06 m,
 • vzdialenosť RD od hranice pozemku parcela č. 125/1 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 9,91-10,23 m,
 • vzdialenosť RD od hranice pozemku parcela č. 119/4 katastrálne územie Močenok sa stanovuje na 7,49-7,60 m,

 

 • výškové osadenie stavby :
 • výška podlahy prízemia 0,00 = 0,19 m nad upraveným terénom
 • celková výška objektu RD bude 3,46 m nad upraveným terénom

 

Zastavaná plocha RD – 112,41 m².

Obytná plocha RD – 70,03 m2.

Úžitková plocha RD – 86,87 m2.

 

2. Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby v mierke 1:250, ktorá je súčasťou schválenej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Kristián Farkas, f-project s.r.o, 644, 925 07 Mostová.

3. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.

4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

5. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti.

6. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

7. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, oprávnenou organizáciou.

    Dodávateľ bude oznámený stavebnému úradu pred začatím stavby.

 

8.  Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete:

Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej  prípojok ich správcami /ZsVS, a.s. OZ Nitra, SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, ZSDIS, a.s. Bratislava, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Kábel TV Močenok, spol. s r.o., a pod./.

K pripojeniu a zasahovaniu do verejných inžinierskych sietí je stavebník povinný vyžiadať súhlas ich správcov a prevádzkovateľov.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra

 • zásobovanie rodinného domu pitnou vodou bude z verejného vodovodu v obci Močenok cez navrhovanú vodovodnú prípojku,
 • vodovodná prípojka HDPE D32 /1“/ - dĺžky 16,80 metra (po vodomernú šachtu) bude pripojená na jestvujúci verejný vodovod v Ul. M.R.Štefánika,
 • vodomerná šachta (betónová) bude osadená max. 1,0 metra za hranicou pozemku parcela č. 125/3,
 • ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie je súčasťou verejného vodovodu,
 • pripojenie na verejný vodovod požaduje min. 50 cm od koncového hydrantu na verejnom vodovode,
 • odvádzanie splaškových odpadových vôd z RD bude cez navrhovanú kanalizačnú prípojku PVC DN 150 – dĺžky 10,70 metra (po revíznu šachtu) do verejnej kanalizácie,
 • revízna kanalizačná šachta (min. DN 400) bude osadená max. 1,0 meter za hranicou pozemku parcela č. 124,
 • zaústenie navrhovanej kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie je potrebné realizovať medzi dvoma šachtami pod uhlom 45˚-60˚do hornej tretiny potrubia,
 • vlastníkom prípojok bude v zmysle § 4 zákona č. 442/2002 Z.z. osoba, ktorá zriadila prípojky na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na ich údržbu a opravy,
 • overené súhlasné stanovisko vlastníka pozemku p.č. 124, k.ú. Močenok, s umiestnením revíznej kanalizačnej šachty, žiada doložiť,
 • pri realizácii prípojky budú dodržané ustanovenia STN EN 752, STN EN 805, pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a pásma ochrany inžinierskych sietí §19 zákona č. 442/2002 Z.z.,
 • pripojenie na verejný vodovod, montáž vodomernej zostavy, pripojenie na verejnú kanalizáciu bude uskutočnené pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra, k tomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive spolu s požadovanými dokladmi,
 • dodržať všetky podmienky vyjadrenia č. 8891/2019 zo dňa 07.02.2019.

 

Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Bratislava

- SPP-distribúcia, a.s., Bratislava s realizáciou stavby súhlasí za predpokladu dodržania   nasledujúcich podmienok:

-   pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky,

-   stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01, 702 02,

-   stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

-   stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

-   dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. TD/NS/0016/2019/Be zo dňa 04.01.2019.

 

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

-    v mieste plánovanej stavby neprichádza k styku s káblovými vedeniami,

-    požaduje rešpektovať vzdušné 1kV vedenie,

-    dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia zo dňa 26.02.2019.

 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

 • v mieste stavby nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,
 • stavebník je povinný dodržať podmienky vyjadrenia č. 6611904327 zo dňa 15.02.2019.

 

Kabel TV, spol. s r.o., Močenok

 • v mieste stavby dôjde k styku s nadzemnými vedeniami,
 • žiadateľ pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia  je povinný  vykonať všetky  objektívne účinné opatrenia tým, že splní podmienky, určené vo vyjadrení k PD zo dňa 20.03.2019,
 • pred začatím prác budú vytýčenie polohy zariadenia priamo na povrchu terénu,
 • stavebník zabezpečí, aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu a poškodeniu,
 • stavebník zabezpečí zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 • stavebník bezodkladne oznámi každé poškodenia zariadenia na tel. číslo 0905 798 848,
 • podmienky ochrany TKZ budú určené pri vytýčení, ktoré je potrebné objednať na tel. č. 0908 708 424,
 • stavebník je povinný oznámiť ukončenie prác najmenej 5 pracovných dní pred zásypom z dôvodu kontroly káblových rozvodov,
 • stavebník je povinný dodržať ostatné podmienky vyjadrenia Kabel TV, spol. s r.o. zo dňa 20.03.2019.

 

9.  Požiadavky dotknutých orgánov a iné podmienky:

 

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • v prípade zistenia archeologického nálezu nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre (ďalej KPÚ) a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia, do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu, archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu,
 • podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou  nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona,
 • záväzné stanovisko č. KPUNR-2018/23727-2/99864/GRO zo dňa 11.12.2018.

 

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

 • v prípade, ak sa na pozemkoch reg. „C“ č. 125/3, 125/4, 125/5 katastrálne územie Močenok nachádzajú dreviny s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a súvislé krovité porasty s výmerou nad 10 m², ktoré budú brániť vo výstavbe rodinného domu, je podľa  § 47 ods. 3 o ochrane prírody a krajiny potrebný súhlas na výrub od Obce Močenok,
 • vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2018/008469-2 zo dňa 10.12.2018.

 

Obec Močenok

 • súhlasí s realizáciou stavby za podmienok:
 • doprava na stavbu – dovoz materiálu, stavebné stroje atď. bude zabezpečovaná z ulice Sv. Gorazda, nie z ulice M.R.Štefánika,
 • vodovodnú prípojku je potrebné realizovať pretláčaním pod cestou, nesmie prísť k poškodeniu komunikácie,
 • stanovisko č. 155/2019/OcÚ/795 zo dňa 04.03.2019.

 

Ďalšie podmienky

 • pri stavbe budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
 • pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na jej vykonanie,
 • pred uvedením zdroja do užívania je prevádzkovateľ MZZO povinný požiadať Obec Močenok o vydanie súhlasu, v ktorom budú určené  podmienky jeho užívania,
 • pred realizáciou prípojok k IS a pred zásahom do verejného priestranstva, stavebník        požiada príslušný úrad o povolenie na pretláčanie pod cestou resp. o  rozkopávku             verejného priestranstva, po ukončení prác je nutné pozemok – verejné priestranstvo              uviesť do pôvodného stavu,
 • umiestnenie stavebného materiálu (piesok, štrk, tehla a pod.) bude len na vlastnom stavebnom pozemku povoľovanej stavby, pri stavbe bude dodržané VZN Obce Močenok o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údržbe zelene na území obce,
 • pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie treba tieto očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych komunikácií,
 • pri stavbe budú dodržané opatrenia v zmysle projektu statiky a požiarnej ochrany,
 • dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené len na vlastný pozemok stavebníka,
 • stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť, prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

 

10. Stavebník písomne oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.

11. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.

12. Na uskutočnenie stavby  možno použiť  iba  stavebný výrobok, ktorý  je podľa osobitných      predpisov vhodný na  použitie v stavbe na  zamýšľaný účel.

13. Stavebník  je povinný od prvého dňa prípravných  prác až do skončenia  stavebných  prác viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

14. Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len        na základe kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii  stavby  je  potrebné  predložiť  doklady   o  overení vhodných stavebných výrobkov, porealizačné zameranie stavby a zdokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia.

15. Stavebník  všetky  podmienky,  za  ktorých  je stavba povolená, je povinný plniť a po doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

 

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

 

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

 

Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ  stavebné   povolenie nenadobudne  právoplatnosť  /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

 

O d ô v o d n e n i e

 

Ľubomír Bleho, bytom Ul. Okružná č. 1027/7, 927 05 Šaľa, podal dňa 25.02.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom - novostavba na Ul. M.R.Štefánika v Močenku, na pozemku parcela č. 125/3 katastrálne územie Močenok.

 

Oznámením verejnou vyhláškou číslo 149/2019/SÚ/772 zo dňa 28.02.2019 stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia.

V stanovenej lehote námietky neboli vznesené.

 

Podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona tunajší úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, preto bola žiadosť preskúmaná  z hľadísk uvedených  v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením, uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani  neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 

Stavebník ku žiadosti predložil nasledovné doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia:

 • projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,
 • list vlastníctva a kópiu katastrálnej mapy,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí,
 • doklad o uhradení správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia.

 

Tunajší stavebný úrad povolil stavbu: Rodinný dom - novostavba na Ul. M.R.Štefánika v Močenku na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov: Krajského pamiatkového úradu v Nitre, Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie a prevádzkovateľov resp. správcov inžinierskych sietí.

 

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

 

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok – Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

 

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

 

 

 

 

 

 

                                                               PaedDr. Roman Urbánik                                                                                                             

                 starosta obce 

 

 

 

 

 

Prílohy

(pdf - 653.06 kB)

149 2019 1188 bleho sp

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top