Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.04.2021 09:18  //  aktualizácia: 29.04.2021 09:18  //  zobrazené: 14

Rozhodnutie: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 –Doplnenie a aktualizácia č. 1“

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 42

927 01 Šaľa

 

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2021/002624-017

27.04.2021

OcUMOC-777/2021/1525

Flammichová

037/6552825

29.04.2021

 

 

 

 

 

Vec: Rozhodnutie: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 –Doplnenie a aktualizácia č. 1“ 

-  informovanie verejnosti

                                                                                                  

 

Dňa 27.04.2021 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42, 927 01 Šaľa Rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2021/002624-017 zo zisťovacieho konania, že navrhovaný strategický dokument: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020 a jeho zmenu vo forme Doplnenie a aktualizácia č. 1“ Programu hospodárskeho  a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na obdobie rokov 2021 a 2022“.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o tomto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

                               

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top