Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 30.11.2023 14:30  //  aktualizácia: 01.12.2023 12:27  //  zobrazené: 797

Rozhodnutie o strategickom dokumente: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030“ -  informovanie verejnosti

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 42

927 01 Šaľa

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2023/008140-017

OcUMOC-669/2023/9408

Flammichová

037/6552825

30.11.2023

 

Vec: Rozhodnutie o strategickom dokumente: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030“ 

-  informovanie verejnosti

Dňa 30.11.2023 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 42, 927 01 Šaľa rozhodnutie o strategickom dokumente: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2023-2030“ č. oznámenia OU-SA-OSZP-2023/008140-017.

V zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že rozhodnutie o strategickom dokumente sa nebude ďalej posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona č. 24/2006 Z.z.

Do rozhodnutia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii útvaru služieb a investičnej výstavby počas úradných hodín.

   

                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

                             

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

Prílohy

Rozhodnutie

(pdf - 238.42 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top