Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.05.2024 14:06  //  aktualizácia: 23.05.2024 14:07  //  zobrazené: 134

„Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a. s. Šaľa” navrhovateľa Duslo, a. s. Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

navrhovateľ: Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

- oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania – „Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta na Spaľovni odpadov v Duslo, a. s. Šaľa” – informovanie verejnosti

Obec Močenok podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania

„Rekonštrukcia uzla čistenia spalín a stáčacieho miesta

na Spaľovni odpadov v Duslo, a. s. Šaľa”

navrhovateľa Duslo, a. s. Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03  Šaľa.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/rekonstrukcia-uzla-cistenia-spalin-stacacieho-miesta-na-spalovni-odpad-1

V zmysle § 29 ods. 8 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Močenok. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v uvedenej lehote doručené dotknutej obci.

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top