Titulka   >  KOMUNITNÉ CENTRUM
publikované: 12.03.2018 13:55  //  aktualizácia: 20.09.2019 00:36  //  zobrazené: 1330

Pracovníci Komunitného Centra

Komunitné centrum KLÁŠTOR bolo financované z projetku, ktorý bol ukončený 31.8.2019. V závislosti od podmienok obec zváži zapojenie sa do nového projektu po jeho vyhlásení. Zatiaľ bude časť úloh komunitného centra zabezpečovať pracovníkmi obce. 

Pracovníci KC do 31.8.2019:

sú povinní spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov (napr. IA ZASI - Národné komunitné centrá ), morálne a odborné kritériá pre činnosti, ktoré v KC vykonávajú. Pracovníci sa povinne zúčastňujú ďalšieho odborného vzdelávania a supervízie.

  • Odborný garant KC Mgr. Gabriela Lenčéšová: Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom resp. prijímateľom sociálnej služby. Zabezpečuje odborné činnosti, aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Odborný garant koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity počas trvania projektu v konkrétnej obci.

  • Odborný pracovník KC Mgr. Jana Hanáková: Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec, komunitu. Zvyšuje zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov. Zodpovedá za realizáciu služieb, aktivít a činností KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha realizovať zručnosti ľudí na individuálnej a miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov. Svojou činnosťou ľudí aktivizuje a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu negatívnych reakcií a napätia v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov.

    Pracovník KC Mgr. Renáta Straňáková: Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva potenciálnych klientov pre KC a vedie voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity.

 

Kontaktné údaje:

E- mail: zastupcastarostu@mocenok.sk

Tel. kontakt: 0915 715 591

Nájdete nás na adrese: Komunitné centrum Kláštor, Školská 1690/8, 951 31 Močenok

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top