Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.12.2023 09:59  //  aktualizácia: 08.12.2023 10:04  //  zobrazené: 588

Pozvánka na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce dňa 14.12.2023


 

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať
vo štvrtok dňa 14. 12. 2023 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3.  Interpelácie poslancov

4.  Materiály predložené na prerokovanie

     4.1 Návrh VZN Obce Močenok č. 08/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

     4.2 Návrh VZN Obce Močenok č. 09/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok

5. Ekonomika a majetok
    5.1 Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2024-2026

5.2 Návrh programového rozpočtu Obce Močenok na roky 2024-2026

6. Majetkové prevody, nájmy

6.1 Schválenie predaja OP – Helena Krkošeková

7. Diskusia

8. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top