Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.09.2022 13:31  //  aktualizácia: 23.09.2022 13:41  //  zobrazené: 533

Pozvánka na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 28.09.2022

 

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2022

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 28. 09. 2022 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 27. 07. 2022

4. Interpelácie poslancov

5. Ekonomika a majetok

5.1 Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 30. 06. 2022

5.2 Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2022

5.3 Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021

5.4 Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2021

5.5 Návrh III. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2022

5.6 Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2022

5.7 Návrh na zrušenie Uznesenia č. 10.3 – VI./OZ/2020 zo dňa 09. 12. 2020 a Návrh na schválenie zapojenia a spolufinancovania zo strany obce v projekte: ,,Vodozádržné opatrenia pri ZŠ v obci Močenok“

6. Majetkové prevody, nájmy

6.1 Žiadosť o odkúpenie OP – Ing. Štefan Lenický

6.2 Žiadosť o odkúpenie OP – Jozef a Mária Saboví

6.3 Žiadosť o odkúpenie OP – Ľuboslav a Soňa Hippoví

6.4 Schválenie vecného bremena k zriadeniu elektrickej prípojky k 16 b. j. v ul. M. R. Štefánika

7. Zápisnice z komisií

•     Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

•     Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy

•     Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

8. Rôzne

8.1 Informácia o vývoji odpadov za I. polrok 2022

8.2 Prehľad úspešných projektov obce od roku 2018 - 2022

8.3 Správa o investičných akciách  2018 - 2022

8.4 Správa o činnosti obecného zastupiteľstva od roku 2018 - 2022

9. Diskusia

10. Záver

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top