Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.11.2022 08:05  //  aktualizácia: 18.11.2022 08:10  //  zobrazené: 262

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 22.11.2022

 

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

zvoláva

Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku
v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať v utorok
dňa 22. 11. 2022 o 17.30 hod. 
v obradnej miestnosti Obecného úradu v Močenku, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

Program ustanovujúceho OcZ v Močenku:

1. Úvodné náležitosti

    1.1 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

    1.2 Informácia predsedu MVK o výsledku volieb poslancov OcZ a výsledkov voľby starostu

    1.3 Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

    1.4 Zloženie sľubu novozvolených poslancov OcZ

    1.5 Príhovor novozvoleného starostu obce

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie

5. Zriadenie komisií OcZ, voľba predsedov a ich členov

6. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov

7. Poverenie poslanca OcZ oprávneného zvolávať a viesť OcZ

8. Poverenie pre zástupcu starostu obce

9. Rozsah poverení zástupcu starostu

10. Plat starostu obce

11. Plat zástupcu starostu obce

12. Rozdelenie poslaneckých obvodov

13. Poverenie sobášiaceho

14. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce

15. Diskusia

16. Záver

 

 

 PaedDr. Roman URBÁNIK
starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top