Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.07.2022 09:56  //  aktualizácia: 19.07.2022 10:21  //  zobrazené: 208

Pozvánka na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 27.07.2022

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2022

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 27. 07. 2022 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z III. zasadnutia OcZ zo dňa 25. 05. 2022 a z II. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 15. 06. 2022

4. Interpelácie poslancov
5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

5.1 Návrh VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok

6. Ekonomika a majetok

6.1 Výročná správa Domova dôchodcov Milosrdného samaritána za rok 2021

6.2 Žiadosť MŠ Močenok o navýšenie rozpočtu na mzdové zabezpečenie dvoch asistentov k deťom
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

6.3 Návrh a schválenie použitia finančných prostriedkov z fondu opráv – 33 b. j. M. R. Štefánika

6.4 Návrh II. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2022

7. Majetkové prevody, nájmy

7.1 Žiadosť o odkúpenie OP – Denis Malovec

7.2 Prevod OP – Mária Nožičková

7.3 Prevod OP – Viera a Jaroslav Rábekoví

8. Zápisnice z komisií

•     Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

•     Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

•     Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy

•     Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

•     Komisia pre školstvo, mládež a šport

9. Rôzne

9.1 Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2022

9.2 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2022

10. Diskusia

11. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top