Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.06.2020 10:32  //  aktualizácia: 18.06.2020 10:35  //  zobrazené: 112

Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 24.06.2020

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2020

v zmysle ust. § 13 ods. 4 a  § 12 ods. 1 a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 24. 06. 2020 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 01. 2020, z II. zasadnutia OcZ zo dňa 29. 04. 2020 a z II. mimoriadneho zasadnutia OcZ v roku 2020 zo dňa 15. 05. 2020

4. Interpelácie poslancov

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

    5.1 Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2020 o kronike obce Močenok

    5.2 Návrh na schválenie založenia sociálneho podniku s názvom: „Obecný podnik Močenok, s.r.o.“

6. Ekonomika a majetok

    6.1 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2020

    6.2 Žiadosti o zníženie nájomného v priestoroch Zdravotného strediska po dobu trvania mimoriadnej situácii spojenej s ochorením COVID-19

    6.3 Návrh na opätovné podanie návrhu na vykonanie exekúcie voči povinným

7. Hlavný kontrolór

    7.1 Správa z kontroly vybranej investičnej akcie realizovanej v roku 2019, resp. v 1. polroku 2020

8. Majetkové prevody, nájmy

    8.1 Schválenie zriadenia vecných bremien na obecných pozemkoch v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.

    8.2 Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku – manželia Rezákoví

9. Zápisnice z komisií

  • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky
  • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

10. Rôzne

       10.1 Vystúpenie riaditeľa Ewia, a.s.  k projektovému zámeru ZEVO

11. Diskusia

12. Záver

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top