Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.07.2021 09:13  //  aktualizácia: 08.07.2021 09:17  //  zobrazené: 90

Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 14.07.2021

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

 

Vás pozýva

na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2021

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 14. 07. 2021 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

 

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z II. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 04. 2021 a z III. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 24. 05. 2021

4. Interpelácie poslancov

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

5.1 Návrh Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v Močenku

5.2 Návrh VZN Obce Močenok č. 02/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok

5.3 Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v rámci opatrovateľskej služby

5.4 Návrh na Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie technickej vybavenosti bývania
na výstavbu bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b. j. ulica M. R. Štefánika“ – (doplnenie uznesenia č. 3.1 – III./MOZ/2021 zo dňa 24.05.2021)

 

6. Ekonomika a majetok

6.1 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 03. 2021

6.2 Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020

6.3 Konsolidovaná výročná správa obce Močenok za rok 2020

6.4 Výročná správa Domova dôchodcov milosrdného samaritána za rok 2020

6.5 Žiadosť MŠ Močenok o navýšenie rozpočtu na mzdové zabezpečenie pedagogického zamestnanca

6.6 Návrh na vybudovanie dôstojných urnových stien a urnových hájov na cintoríne

6.7 Návrh na úpravu sadzobníka poplatkov

 

7. Hlavný kontrolór

7.1 Správa z kontroly stanovanie predpokladanej hodnoty zákazky, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie a fakturácia investičnej akcie „Vodozádržné opatrenia v obci Močenok“

7.2 Správa z kontroly nedoplatkov dane z nehnuteľností a poplatkov za odvoz komunálneho odpadu v obci Močenok so stavom k 31.12.2020 a porovnanie vývoja nedoplatkov s predchádzajúcimi rokmi

7.3 Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra Obce Močenok na II. polrok 2021

 

8. Majetkové prevody, nájmy

8.1 Žiadosť o odkúpenie OP – Ing. Miloš Kútny

8.2 Žiadosť o odkúpenie OP – Jozef Hipp

8.3 Návrh na odkúpenie pozemku od Heleny Stojkovej

 

9. Zápisnice z komisií

•     Komisia pre sociálne veci a bytové otázky

•     Komisia územného plánovania a investičnej činnosti

•     Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy

•     Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

 

10. Rôzne

10.1 Schválenie návrhov ocenenia Cena obce Močenok 2021

10.2 Informácia o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2021

 

11. Diskusia

 

12. Záver

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top