Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.05.2021 09:33  //  aktualizácia: 19.05.2021 10:16  //  zobrazené: 102

Pozvánka na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva mimo plánu práce v roku 2021 dňa 24.05.2021

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

 

Vás pozýva

na III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2021,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať
v pondelok dňa 24. 05. 2021 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok.

 

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

3. Materiály predložené na prerokovanie

3.1. Návrh na schválenie Investičného zámeru na obstaranie – výstavba bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b. j. ulica M. R. Štefánika“ spolu s investičným zámerom na obstaranie - výstavba súvisiacej technickej vybavenosti

 

4. Záver

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top