Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.04.2021 09:15  //  aktualizácia: 22.04.2021 09:20  //  zobrazené: 96

Pozvánka na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2021 konané dňa 28.04.2021

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

 

Vás pozýva

na II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2021

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 28. 04. 2021 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

 

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z I. zasadnutia OcZ zo dňa 24. 02. 2021, z I. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 24. 03. 2021 a z II. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce zo dňa 07. 04. 2021

4. Interpelácie poslancov

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

5.1 Návrh poradovníka pre pridelenie sociálnych nájomných bytov postavených s podporou štátu

6. Ekonomika a majetok

6.1 Stanovisko Hlavného kontrolóra k záverečného účtu Obce Močenok za rok 2020

6.2 Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020

6.3 Záverečný účet Obce Močenok za rok 2020

6.4 Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu Obce Močenok k 31. 12. 2020

6.5 Informácia o čerpaní rozpočtu k 31. 12. 2020

6.6 Informácia o pohľadávkach obce Močenok k 31.12.2020

6.7 Správa o hospodárení ZŠ Močenok za rok 2020

6.8 Správa o hospodárení MŠ Močenok za rok 2020

6.9 Správa o hospodárení ZUŠ Močenok za rok 2020

6.10 Návrh I. zmeny rozpočtu Obce Močenok na rok 2021

7. Inventarizácia majetku a účtov za rok 2020

7.1  Zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2020

7.2  Zápis z vykonania inventarizácie majetku a záväzkov Kabel TV Močenok, s.r.o. so stavom k 31.12.2020

7.3  Zápisnica z vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2020 a Protokol o návrhu na vyradenie majetku za rok 2020

8. Hlavný kontrolór

8.1 Správa z kontroly povoľovania výrobu drevín v roku 2020 a 1. Q 2021 do dňa kontroly, včasnosť a správnosť spoplatnenia v obci Močenok

8.2 Správa z kontroly podaných projektov obcou Močenok v roku 2020, zameranie na ich úspešnosť

 

9. Majetkové prevody, nájmy

9.1 Schválenie predaja OP – Ivan a Tatiana Saboví

9.2 Schválenie predaja OP – Jozefa Ferenceyová, Gabriela Šimková, Eva Ristová, Róbert Mihálik

9.3 Žiadosť o odkúpenie OP – Erik Mesároš s manželkou

 

10. Zápisnice z komisií

  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
  • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
  • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov,
  • Komisia pre školstvo, mládež a šport,
  • Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok.

 

11. Rôzne

11.1 Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok za rok 2020

11.2 Správa o činnosti obecnej polície za rok 2020

11.3 Informácia starostu obce zmene tajomníčky v komisii financovania, správy majetku
a podnikateľskej činnosti

11.4 Koncepcia obnovy detských ihrísk v Močenku

 

12. Diskusia

 

13. Záver

 

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top