Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.01.2024 10:53  //  aktualizácia: 26.01.2024 10:55  //  zobrazené: 592

Pozvánka na I. zasadnutie OcZ v Močenku mimo plánu práce v roku 2024, ktoré sa bude konať dňa 31.01.2024

 

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2024,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať v stredu dňa 31. 01. 2024 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

3.  Materiál predložený na prerokovanie

     3.1 Stanovisko Okresného úradu Nitra, odd. územného plánovania k  doplneniu regulatívov do rozpracovaných zmien a doplnkov č. 4 – Územný plán obce Močenok

     3.2 Návrh na zrušenie uznesenia č. 3.1 – IV./MOZ/2023 prijatého dňa 28. 09. 2023, ktorého veto starostu obce bolo prelomené 3/5 väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku dňa 31.10.2023.

     3.3 Návrh na obstaranie Územného plánu  - Zmeny a doplnky č. 5 obce Močenok

     3.4 Návrh na zriadenie Komisie pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok    – zmeny a doplnky č.5 a vymedzenie jej úloh

     3.5 Návrh na súhlas so zriadením záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania a v prospech Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na Bytový  dom SO 16 b. j. ul. M. R. Štefánika, súp. č. 1978

4. Záver

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top