Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.12.2022 08:37  //  aktualizácia: 08.12.2022 08:44  //  zobrazené: 746

Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku vo volebnom období 2022 - 2026 konané dňa 14. 12. 2022

 

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2022 vo volebnom období 2022 - 2026

v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 14. 12. 2022 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení z V. zasadnutia OcZ zo dňa 28. 09. 2022 a z Ustanovujúceho zasadnutia OcZ zo dňa 22. 11. 2022

4. Interpelácie poslancov
 

5. Školstvo

5.1 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom roku 2021/2022

5.2 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom roku 2021/2022

5.3 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok v školskom roku 2021/2022

5.4 Plán profesijného rozvoja ZŠ Močenok pre školský rok 2022/2023

5.5 Plán profesijného rozvoja MŠ Močenok pre školský rok 2022/2023

5.6 Plán profesijného rozvoja ZUŠ Močenok pre školský rok 2022/2023

 

6. Materiály predložené na prerokovanie

6.1 Návrh VZN Obce Močenok č. 04/2022, ktorým sa mení VZN Obce Močenok 05/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6.2 Návrh VZN Obce Močenok č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa na materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok

6.3 Návrh VZN Obce Močenok č. 06/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 03/2022 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok

6.4 Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2023

6.5 Návrh nového cenníka na prenájom spoločenskej sály v Obecnom úrade v Močenku

6.6 Návrh nového cenníka na prenájom športovej haly

 

7. Ekonomika a majetok

7.1 Informácia o čerpaní rozpočtu obce k 30. 09. 2022

7.2 Stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu na roky 2023-2025

7.3 Návrh programového rozpočtu Obce Močenok na roky 2023-2025

7.4 Návrh na použitie finančných prostriedkov z fondu opráv – 33 b. j. M. R. Štefánika – výmena PVC podlahy vo vchode A


8. Hlavný kontrolór

8.1 Správa o výsledkoch kontroly hospodárenia s hotovosťou v pokladni za vybrané mesiace v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok

8.2 Správa o výsledkoch kontroly nakladania s kapitálovými výdavkami v roku 2021 a 1. polroku 2022 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Močenok (DD a školy)

8.3 Návrh Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Močenok na I. polrok 2023

 

9. Majetkové prevody, nájmy

9.1 Žiadosť o odkúpenie OP – Ľudovít Pec s manželkou

9.2 Žiadosť o odkúpenie OP – Miroslav Bučkuliak s manželkou

9.3 Žiadosť o odkúpenie OP – vlastníci bytov v ul. M. R. Štefánika 467/8

9.4 Schválenie odpredaja OP – manželia Minárikoví

9.5 Schválenie odpredaja OP – manželia Saboví

9.6 Schválenie odpredaja OP – Denis Malovec s partnerkou

 

10. Rôzne

10.1 Informácia o hospodárení obce Močenok za rok 2021

10.2 Informácia o realizácii projektu Zelené obce v obci Močenok

10.3 Informácia o udelení Obecného štipendia za školský rok 2021/2022 v obci Močenok

10.4 Informácia o získaní NFP na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia v ZŠ Močenok

10.5 Informácia o podaní žiadosti na získanie finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Močenok z Plánu obnovy a odolnosti

10.6 Informácia o úsporných opatreniach v obci Močenok

 

11. Zápisnice z komisií

•   Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,

 

12. Diskusia

 

13. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top