Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.02.2024 09:29  //  aktualizácia: 22.02.2024 09:34  //  zobrazené: 530

Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2024 konané dňa 28.02.2024

 

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2024

v zmysle ust. § 13 ods. 4 a  § 12 ods. 1 a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 28. 02. 2024 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice

2. Schválenie programu rokovania 

3. Kontrola plnenia uznesení zo IV. zasadnutia OcZ zo dňa 29.11.2023, z V. zasadnutia OCZ zo dňa 29.11.2023, zo VI. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2023 zo dňa 14.12.2023 a z I. zasadnutia OcZ mimo plánu práce v roku 2024 zo dňa 31.01.2024

4. Interpelácie poslancov

5. Materiály predložené na prerokovanie

5.1 Prerokovanie protestu prokurátorky k prvej časti Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Močenku č. 3.1 – IV./MOZ/2023 z 28.9.2023

5.2 Prerokovanie upozornenia prokurátorky k druhej časti Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Močenku č. 3.1 – IV./MOZ/2023 z 28.9.2023

5.3 Návrh Územného plánu Obce Močenok – ZaD č. 4 a Schválenie Návrhu VZN Obce Močenok č. 01/2024 O vyhlásení záväzných častí  Územné plánu Obce Močenok – Zmeny a doplnky č. 4

5.4 Návrh VZN Obce Močenok č. 02/2024, ktorým sa ruší VZN č. 11/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

6. Ekonomika a majetok

      6.1 Návrh na rozdelenie dotácií pre kluby, spolky a organizácie na rok na rok 2024

      6.2 Návrh na rozdelenie finančného príspevku pre kluby, spolky a organizácie na rok 2024

      6.3 Návrh I. zmeny rozpočtu obce Močenok na rok 2024

      6.4 Informácia o hospodárení Obce Močenok za rok 2022

7. Hlavný kontrolór obce

     7.1 Správa z kontroly daňových pohľadávok a spôsobu nakladania s nimi v obci Močenok

     7.2 Správa z overenia vyúčtovania dotácií udelených obcou Močenok

     7.3 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2023

8. Majetkové prevody a nájmy

8.1 Žiadosť o prenájom OP – ADVENTUS, n. o.

8.2 Žiadosť o prenájom parkovacích miest – ADVENTUS, n. o.

8.3 Žiadosť o zriadenie vecného bremena na OP – ADVENTUS, n. o.

8.4 Žiadosť na stavebné úpravy OP – COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo

8.5 Žiadosť o prenájom časti RD – Spolok Urban Močenok

9. Správy o činnosti komisií za rok 2023

 • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
 • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
 • Komisia pre školstvo, mládež a šport
 • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
 • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára
 • Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

10. Zápisnice z komisií

 • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
 • Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
 • Komisia pre školstvo, mládež a šport
 • Komisia pre dohľad nad prípravou územného plánu obce Močenok – zmeny a doplnky č.4

11. Rôzne

      11. 1Správa o činnosti obchodnej spoločnosti Kabel TV Močenok za rok 2023

      11.2 Správa o činnosti obecnej polície za rok 2023

12. Diskusia
 

13. Záver

 

 

PaedDr. Roman Urbánik

starosta obce

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top