Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.02.2021 08:09  //  aktualizácia: 18.02.2021 08:19  //  zobrazené: 57

Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2021 konané dňa 24.02.2021

   

Starosta obce Močenok

     PaedDr. Roman URBÁNIK

 

Vás pozýva

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku v roku 2021

v zmysle ust. § 13 ods. 4 a  § 12 ods. 1 a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení

v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať

v stredu dňa 24. 02. 2021 o 17.30 hod.

v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok.

Návrh programu rokovania:

1.Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice

2.Schválenie programu rokovania 

3.Kontrola plnenia uznesení zo VI. zasadnutia OcZ zo dňa 09. 12. 2020

4. Interpelácie poslancov

 

5. Materiály predložené na prerokovanie a schválenie

5.1 VZN Obce Močenok č. 01/2021, ktorým sa mení VZN Obce Močenok č. 04/2019 o hazardných hrách

5.2 Návrh na vyhlásenie voľby Hlavného kontrolóra obce Močenok

 

6. Ekonomika a majetok

6.1 Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2021

6.2 Správa o zrealizovaných projektoch a získaných finančných prostriedkoch v roku 2020

6.3 Informácia o výsledkoch hospodárenia Obce Močenok za rok 2019

 

7. Hlavný kontrolór obce

7.1 Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Močenok za rok 2020

7.2 Správa z kontroly hospodárenia na vybrané oblasti v DD Milosrdného samaritána v Močenku

7.3 Správa z kontroly účtovania cestovného vo vybraných dotáciách poskytnutých obcou  Močenok v roku 2019 ich opodstatnenosť

 

8. Správy o činnosti komisií za rok 2020

  • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti
  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti
  • Komisia pre školstvo, mládež a šport
  • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy
  • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky
  • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára

 

9. Rôzne

9.1 Informácia starostu obce o súdnych konaniach, ktoré vedie Obec Močenok

9.2 Informácia o miere vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

 

10. Diskusia

11. Záver

 

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top