Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.02.2023 14:03  //  aktualizácia: 02.02.2023 14:05  //  zobrazené: 245

Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023 konané dňa 08.02.2023

 

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

Vás pozýva

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať
v stredu dňa 08. 02. 2023 o 18.00 hod. 
v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31 Močenok

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

3.  Materiál predložený na prerokovanie

     3.1 Informácia k záverečnému stanovisku Ministerstva životného prostredia SR,
              Variant 2 v k. ú. Močenok k príprave vybudovania „Centra cirkulárnej ekonomiky
               (CCE) Šaľa“

      3.2 Príprava výstavby investičnej akcie „Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“

      3.3 Diskusia k možnostiam zrušenia prípravy investičnej akcie „Centra cirkulárnej 
             ekonomiky (CCE) Šaľa“

4. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top