Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.01.2020 11:11  //  aktualizácia: 09.01.2020 11:14  //  zobrazené: 123

Pozvánka na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2020 konané dňa 15.01.2020


 

Starosta obce Močenok

PaedDr. Roman URBÁNIK

 

Vás pozýva

na I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2020,  v zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a)  a ust. § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sa bude konať
v stredu dňa 15. 01. 2020 o 17.30 hod. 
v zasadacej miestnosti Kláštora v Močenku na Školskej ul. č. 1690, 951 31  Močenok.

Návrh programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 

2. Schválenie programu rokovania 
 

3. Materiály predložené na prerokovanie

3.1. Návrh VZN Obce Močenok č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 06/2019 O spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov milosrdného samaritána Močenok

 

4. Záver

 

 

PaedDr. Roman URBÁNIK

starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top