Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.08.2020 12:26  //  aktualizácia: 14.08.2020 12:29  //  zobrazené: 105

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti – „Modernizácia znáškovej haly č. 3 – farma Močenok“

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OOcUMOC-754/2020/3189

Ing.Eisellová/037 655 2826

14.08.2020

 

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

 

navrhovateľ: Liaharenský podnik NITRA, a.s. Párovské Háje, 949 01 Nitra

 

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti„Modernizácia znáškovej haly č. 3 – farma Močenok“ - informovanie verejnosti

 

Dňa 12.08.2020 sme obdržali z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: „Modernizácia znáškovej haly č. 3 – farma Močenok“, navrhovateľa Liaharenský podnik NITRA, a.s. so sídlom Párovské Háje, 949 01 Nitra.

 

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť do 10 pracovných dní od zverejnenia na Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/modernizacia-znaskovej-haly-c-3-farma-mocenok

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

 

 

 

                                                                                   ....................................................................

        odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top