Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 02.07.2024 13:09  //  aktualizácia: 02.07.2024 13:09  //  zobrazené: 154

Oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania – „Výroba 30% vodného roztoku 4-amino-1,2,4-triazolu (ATC)” – informovanie verejnosti

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

navrhovateľ: Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

- oznámenie o zmene a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania – „Výroba 30% vodného roztoku 4-amino-1,2,4-triazolu (ATC)” – informovanie verejnosti

Obec Močenok podľa  zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“)

INFORMUJE VEREJNOSŤ

o doručení oznámenia o zmene a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania

„Výroba 30% vodného roztoku 4-amino-1,2,4-triazolu (ATC)”

navrhovateľa Duslo, a. s. Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03  Šaľa.

 

Uvedené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle MŽP SR:

 

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/vyroba-30-vodneho-roztoku-4-amino-1-2-4-triazolu-atc-

V zmysle § 29 ods. 8 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od dňa zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Močenok. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v uvedenej lehote doručené dotknutej obci.

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top