Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.09.2022 11:25  //  aktualizácia: 08.09.2022 11:26  //  zobrazené: 132

Oznámenie o zámere zriadenia vecných bremien na pozemkoch vo vlastníctve Obce Močenok

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere zriadenia vecných bremien

in personam v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 predmetom ktorých je povinnosť Obce Močenok, ako vlastníka zaťažených nehnuteľností, strpieť na časti zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 064/2022, úradne overeným pod číslom G1-383/2022 dňa 26. 07. 2022:

a)    zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,

b)    užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie.

Vecné bremená sa zriadia na dobu neurčitú a bezodplatne.

Účelom zriadenia vecného bremena je umiestnenie nasledovného elektroenergetické zariadenia :

a)    podzemné káblové NN (1 kV) vedenie,

b)    rozpojovacia a istiaca skriňa SR,

vrátane zariadení súvisiacich a potrebných na ich prevádzku (ďalej len „Elektroenergetické zariadenia“) v rámci stavby Bytový dom SO 16 b.j. - ul. M. R. Štefánika, Močenok - SO 05.2 Rozšírenie distribučnej siete.

Vecné bremená budú zriadené na nehnuteľnostiach:

Parcelné číslo

Register KN

LV č.

Výmera v m2

Druh pozemku

Katastrálne územie

Obec

Okres

90/2

C

2425

1184

Záhrada

Močenok

Močenok

Šaľa

90/4

C

2425

227

Záhrada

Močenok

Močenok

Šaľa

113/2

C

2425

4391

Zastavaná plocha a nádvorie

Močenok

Močenok

Šaľa

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

                                                                       

 

                                                                                 PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top