Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 04.02.2020 14:35  //  aktualizácia: 04.02.2020 14:41  //  zobrazené: 139

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania „NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA MOČENOK“

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-280/2020/423

Ing.Eisellová/037 655 2826

29.01.2020

 

 

 

 

 

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 282 464

so sídlom Ul. Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok

 

Vec

- OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

_________________________________________________________________________

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 282 464, so sídlom Ul. Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok, splnomocneným zástupcom (ďalej len „navrhovateľ“), podala na tunajšom úrade dňa 11.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

 

„NAVRHOVANÁ DISTRIBUČNÁ TRAFOSTANICA MOČENOK“

v rozsahu:

SO 01 Trafostanica
SO 02 Prípojka VN
SO 03 Distribučný NN rozvod
SO 04 Prípojka NN pre Pro mont ms

 

na pozemkoch register „C“ parc. č. 1760/61, 1760/62, 1760/63, 1760/65, 1766/6, 1766/7, 1766/2, 1766/1, 878/8, 878/17 katastrálne územie Močenok vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a na pozemkoch register „E“ parc. č. 1752/200 katastrálne územie Močenok v správe Slovenského pozemkového fondu a na pozemku register „E“ parc.č. 1752/100 katastrálne územie Močenok vo vlastníctve Obce Močenok.

Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Stavba obsahuje:

SO 01 Trafostanica – vybudovanie novej transformačnej stanice s vnútorným ovládaním typu EH 5 s dvoma transformátormi 1x400kVA a 1x630kVA. Taktiež rieši umiestnenie a uzemnenie TS, VN rozvádzač, NN rozvádzače a demontáž existujúcej transformačnej stanice TS 0046-009.

 

SO 02 Prípojka VN – vybudovanie káblovej zemnej prípojky VN z podperného bodu  č. 1232 VN káblom 3xNA2XS2Y 1x240mm2 do novej kioskovej transformačnej stanice s vnútorným ovládaním typu EH 5 (SO 01) v dĺžke 45m. Prípojka bude realizovaná z VN linky č. 1031. Demontáž vzdušného vedenie v dĺžke 45m.

 

SO 03 Distribučný NN rozvod – rieši demontáž jestvujúceho distribučného vzdušného vedenia, výmenu distribučného vzdušného vedenia za nové (medzi stĺpmi č. 333-605), osadenie nových rozpojovania s istiacich, poistkových nadzemných skríň VRIS/SPP, nové zemné distribučné vedenie, uzemňovaciu sústavu pre nové zemné distribučné vedenie, dopojenie novonavrhovaného zemného distribučného vedenia do novej TS.

 

SO 04 Prípojka NN pre Pro mont ms – rieši elektrickú NN prípojku vrátane merania spotreby el. energie z novej transformačnej stanice, ktorá bude slúžiť pre firmu Pro mont ms, s.r.o. prípojka bude vyhotovená z NN vývodu rozvádzača, ktorý bude napájaný z transformátora T2: 630 kVA.

 

Obec Močenok, ako príslušný  stavebný úrad, podľa ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa ustanovenia § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne

 

n a r i a ď u j e

 

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 

na deň 03.03.2020 o  09.30 h

 

so stretnutím v Kultúrnom stredisku - kláštor, Školská ul. č. 1690, 951 31  Močenok, v zasadacej miestnosti na I. poschodí.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na tunajšom úrade počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h, Pia: 7,30 – 15,00 h a pri ústnom pojednávaní.

 

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskôr pri  ústnom pojednávaní, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a obec v mieste stavby, inak podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že ich stanovisko je kladné.

 

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

Príloha: situácia

 

 

 

 

 

                                                                     PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                              starosta obce

 

 

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

 

Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

 

 

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                        pečiatka a podpis

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa........................................................

 

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení Pro mont ms, s.r.o., Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok

2. Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra, Nám. J.Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

3. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

4. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

5. Ostatní vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich. Dotknuté a susedné pozemky reg. „C“ p.č. 2807/1 k.ú. Horná Kráľová, p.č. 1760/66, 870/14, 870/22, 870/23, 880/11, 880/2, 880/3, 880/6, 880/4, 880/5, 881/2, 881/3, 881/11,  kat. územie Močenok a parc. reg „E“ 1772 kat. územie Močenok

 • RB MONT, s.r.o., Ľ. Štúra č. 1570, 951 31 Močenok
 • Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
 • Mário Rábek, Biskupa Klucha č. 18/28, 951 31 Močenok
 • Beata Rábeková, Biskupa Klucha č. 18/28, 951 31 Močenok
 • Štefan Benčík, Hlavná č. 740/1, 951 32 Horná Kráľová
 • Alžbeta Benčíková. Hlavná č. 740/1, 951 32 Horná Kráľová
 • Jaroslava Lenčéšová, Biskupa klucha č. 22/32, 951 31 Močenok
 • Patrik Vereš, A. Hlinku č. 480/5, 951 31 Močenok
 • Mgr. Zuzana Verešová, Švábska č. 1457/28, 951 31 Močenok
 • Ing. Peter Bicek, Biskupa Klucha č. 26/36, 951 31 Močenok
 • Gabriela Biceková, Biskupa Klucha č. 26/36, 951 31 Močenok

 

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

 

dotknutým orgánom jednotlivo

6. OR Hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra

7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štefánikova 58, 949 63 Nitra

8. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

9. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

10. Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

11. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

12. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Štúrova ul. 147, 949 65 Nitra

13. MV SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Šali – Okresný dopravný inšpektorát, Staničná 23, 927 01 Šaľa

14. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

15. MINISTERSTVO VNÚTRA SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

16. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

17. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava

18. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

19. ORANGE Slovensko, a.s., MICHLOVSKY, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

20. Kabel TV, spol. s r.o., Sv. Gorazda 631/84, 951 31 Močenok

21. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok

 

ostatní

22. Ing. Slavomír Vislocký, s.r.o., Vajanského č. 58, 921 01 Piešťany

23. Ing. Stanislav Dubovay, DUBOVAY s.r.o., Veterná 3/2201, 920 01 Hlohovec

k spisu

 

 

 

 

 

 

Prílohy

situácia Pro mont

(pdf - 827.82 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top