Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.04.2019 16:19  //  aktualizácia: 03.04.2019 16:20  //  zobrazené: 234

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania – VV: Záhradný domček, Ul. Mlynská

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

226/2019/SÚ/1201

Mgr. Verešová/037 655 2826

03.04.2019

 

 

Vec

 

 

 

Ľudovít Straňák a manželka Jana,

obaja bytom Ul. Mlynská č. 458/41, 951 31 Močenok

- OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Ľudovít Straňák a manželka Jana, obaja bytom Ul. Mlynská č. 458/41, 951 31 Močenok, podali dňa 01.04.2019 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

 

 Záhradný domček na Ul. Mlynská v Močenku,

na pozemku parcela č. 940/1 katastrálne územie Močenok.

 

v rozsahu:

  • samostatne stojaci, dvojpodlažný, nepodpivničený objekt pravidelného pôdorysného tvaru, so sedlovou strechou,
  • objekt bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová,
  • pred objektom bude vybudovaná terasa z betónovej dlažby.

 

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a postupom podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania, dotknutým orgánom a organizáciám, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa  § 61 ods. 2 stavebného zákona

 

u p ú š ť a

 

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

 

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto

 

oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

 

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

 

 

 

                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                     starosta obce

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top