Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.05.2020 13:12  //  aktualizácia: 15.05.2020 13:14  //  zobrazené: 87

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou - „Navrhovan

OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou

 

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

v zastúpení spoločnosťou Pro mont ms, s.r.o., IČO 36 282 464, so sídlom Ul. Rokošova I. č. 232/47, 951 31 Močenok

„Navrhovaná distribučná trafostanica Močenok“

SO 03 Distribučný NN rozvod

na pozemkoch register „C“ parc. č. 878/8, 878/17 katastrálne územie Močenok vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra a na pozemku register „E“ parc. č. 1752/200 katastrálne územie Močenok v správe Slovenského pozemkového fondu a na pozemku register „E“ parc.č. 1752/100 katastrálne územie Močenok vo vlastníctve Obce Močenok.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top