Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.07.2024 12:32  //  aktualizácia: 08.07.2024 12:34  //  zobrazené: 119

OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania - Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518

so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Vec

  • OZNÁMENIE o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania

__________________________________________________

Západoslovenská distribučná, a.s. IČO 36 361 518, so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, podala dňa 01.07.2024 na tunajšom úrade žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:

„NA_Močenok, VN 1031, VNk“

v rozsahu:

SO 01 – VN podzemné vedenie s UOK

SO 02 – VN nadzemné vedenie s SOK

na pozemkoch KN register „C“ parc. č.: 7630/2, 6911/4 a na pozemkoch KN register „E“ parc. č.: 7628, 7632, 7597, 7607/4, 7607/3, 7607/2, 7607/1, 7614, 7606, 7605/2, 7605/1, 7604, 7603/2, 7603/1, 7602, 7543/1, 7611/200, 7609, 7610, 7611, 6895, 6912/400, 6891/1, 6890, 6887, 6886/400, 6884, 6883, 6880, 6879, 6878, 6877, 6876/1, 6875, 6874, 6873, 6872, 6870, 6869, 6868/1, 6866, 6865, 6864, 6863/1, 6862, 6861, 6857, 6856, 6854/2, 6852/2, 6852/1, 6851/4, 6851/1, 6850/2, 6849, 6848/1, 6847, 6846, 6845/1, 6844, 6842, 6841, 6840, 6839, 6838, 6837/2, 6836, 6835, 6834/2, 6834/1, 6833/2, 6832, 6831, 6829, 6828 katastrálne územie Močenok.

Na stavbu bolo vydané stavebné povolenie Obcou Močenok pod číslom OcUMOC-1037/2022/7718 zo dňa 30.09.2022, ktoré nadobudlo dňa 31.10.2022 právoplatnosť.

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 ods. 1 a § 69 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Vzhľadom na skutočnosť, že na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie a jedná sa iba o predĺženie platnosti rozhodnutia a nedošlo k zmene pomerov v území, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí stavebného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

                                                                                                     PaedDr. Roman URBÁNIK

                                                                                                              starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk. Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top