Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.06.2020 15:00  //  aktualizácia: 29.06.2020 18:41  //  zobrazené: 118

OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - verejnou vyhláškou (Gabriel Packa, ul. Hájska)

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

OcUMOC-256/2020/2516

Ing.Eisellová/037 655 2826

24.06.2020

 

 

 

 

 

Gabriel Packa,

bytom Ul. Hájska č. 1109/21, 951 31 Močenok

 

 

OZNÁMENIE o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho pojednávania - verejnou vyhláškou

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

Dňa 17.06.2020 podal pán Gabriel Packa, bytom Ul. Hájska č. 1109/21, 951 31 Močenok na tunajšom úrade žiadosť o dodatočné povolenie stavby:  Rodinný dom - rekonštrukcia a realizácia spevnených plôch na Ul. Sv. Gorazda v Močenku, na pozemkoch parcela č. 242/1 a 243 katastrálne územie Močenok.

 

Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby.

 

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný  zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), začína správne konanie podľa  § 88 ods. 1 písm. b), § 88a a § 80 stavebného zákona z dôvodu, že stavba bola uskutočňovaná bez stavebného povolenia a je ukončená.

 

Začatie konania Vám podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), oznamujeme a za  účelom prerokovania tejto veci určujeme ústne pojednávanie

 

na deň 29.07.2020 o 9,00 h

 

so stretnutím v Kultúrnom stredisku, Školská ul. č. 1690, 951 31  Močenok, v zasadacej miestnosti na I. poschodí.

      

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Účastníci konania a dotknuté orgány môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

 

Na konaní stavebník predloží všetky písomnosti, ktoré sa veci týkajú a doklady, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami.

V prípade, že predložené doklady preukážu, že dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami, stavbu je možné dodatočne povoliť a povoliť jej užívanie.

 

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona o správnom poriadku ). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

 

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

 

 

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa .............................

 

 

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top