Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.02.2024 07:26  //  aktualizácia: 16.02.2024 07:27  //  zobrazené: 382

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ - informovanie verejnosti

Vec: Oznámenie o strategickom dokumente ,,Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“  - informovanie verejnosti

Dňa 14.02.2024 bolo Obci Močenok doručené oznámenie  Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorým informuje o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“, obstarávateľom je Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Jeho cieľom je pomocou navrhovaných opatrení dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia vo vymedzenom území.

Hlavným cieľom Programu na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj je dosiahnutie dobrej kvality ovzdušia v zóne Nitriansky kraj tak, aby sa navrhnutými opatreniami a ich aplikáciou zabezpečilo zníženie koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší pod limitné a cieľové hodnoty. Aby sa určeným oblastiam s rizikovým stupňom 2 a 3 s určením prioritných oblastí, kam je potrebné prednostne smerovať opatrenia na zlepšenie kvality a aplikáciou opatrení na zlepšenie kvality ovzdušia podarilo dosiahnuť dobrú kvalitu ovzdušia dlhodobo.

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), informujeme verejnosť o oznámení spôsobom v mieste obvyklým.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-nitriansky-kraj

Uvedený strategický dokument podlieha posudzovaniu podľa zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dňa odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k oznámeniu o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Nitriansky kraj“ je možné vykonať počas celého procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Príloha: oznámenie o strategickom dokumente

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                        a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top