Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.04.2019 12:55  //  aktualizácia: 09.04.2019 13:02  //  zobrazené: 200

OZNÁMENIE o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informovanie verejnosti

Okresný úrad Nitra

odbor starostlivosti o životné prostredie

oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP2-2019/022482-5/03.04.2019

237/2019/SÚ/1249

Mgr. Verešová

037 655 2826

08.04.2019 

 

 

 

 

 

Vec: Oznámenie o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja - informovanie verejnosti

 

Dňa 05.04.2019 sme obdržali z Okresného úradu  Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra oznámenie o strategickom dokumente -  „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

 

V zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Nitrianskeho samosprávneho kraja“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-nitrianskeho-samospravneho-kraja

 

Podľa § 6 ods. 6 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu na adresu: Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra, najneskôr do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                           starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

 

 

 

 

 

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top