Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.04.2019 10:13  //  aktualizácia: 18.04.2019 10:15  //  zobrazené: 228

OZNÁMENIE o navrhovanej činnosti – informovanie verejnosti: Zariadenie na produkciu argónu – Messer Tatragas, spol. s r.o.

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 2/1

927 01 Šaľa

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2019/004155-3/17.04.2019

259/2019/SÚ/1350

Mgr. Verešová/037 655 2826

17.04.2019 

 

 

 

 

 

Vec: ,,Zariadenie na produkciu argónu“, Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

-oznámenie o navrhovanej činnosti - informovanie verejnosti

 

Dňa 17.04.2019 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa oznámenie o navrhovanej činnosti: ,, Zariadenie na produkciu argónu“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol. s r.o., so sídlom Ul. Chalupkova č. 9, 819 44 Bratislava.

 

V zmysle § 23 ods. 3 zákona o posudzovaní, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že text oznámenia o navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-

 

Podľa § 23 ods. 4 zákona o posudzovaní môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, najneskôr do 21 dní od zverejnenia uvedených informácií.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top