Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.05.2021 09:30  //  aktualizácia: 14.05.2021 09:30  //  zobrazené: 68

Opätovne informujeme verejnosť o doručení správy o hodnotení k zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa”, navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia ochrany prírody a biodiverzity a odpadového hospodárstva

navrhovateľ: ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava

– správa o hodnotení navrhovanej činnosti - „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“

  • opätovné informovanie verejnosti – zverejnenie správy o hodnotení

________________________________________________________________________________

 

 

Dňa 05.02.2021 sme obdržali z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie ochrany prírody a biodiverzity a odpadového hospodárstva, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava správu o hodnotení: „Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, navrhovateľa ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava.

 

V zmysle § 65g ods. 3 a § 34 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) opätovne informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o doručení správy o hodnotení a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie najmenej 30 dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia, Ul. Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Správa o hodnotení navrhovanej činnosti je zverejnená aj elektronicky prostredníctvom webového sídla:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/centrum-cirkularnej-ekonomiky-cce-sala

 

Podľa § 34 ods. 1 a s ohľadom na § 65g ods. 3 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava najneskôr do 30 dní od zverejnenia.

 

Podľa § 34 ods. 2 dotknutá obec do uplynutia doby zverejnenia správy o hodnotení zabezpečí po dohode a v spolupráci s navrhovateľom verejné prerokovanie navrhovanej činnosti.

 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prorokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu 40aa) § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z.z.

 

 

 

 

 

Vzhľadom na  nepriaznivú pandemickú situáciu v okrese Šaľa, nebolo v možnostiach obce Močenok zabezpečiť dodržanie opatrení uvedených vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR č. 45, ktoré je usporiadateľ počas hromadnej akcie povinný zabezpečiť, z toho dôvodu opätovne zverejňujeme správu o hodnotení navrhovanej činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                      starosta obce

 

 

 

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

 

 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                                   Zvesené dňa: ..............................................

 

                                                                                                       ....................................................................

        odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top