Titulka   >  KOMUNITNÉ CENTRUM
publikované: 12.03.2018 13:51  //  aktualizácia: 20.09.2019 00:35  //  zobrazené: 944

O Komunitnom centre

Komunitné centrum KLÁŠTOR, Školská 1690/8

Poskytovateľ komunitného centra: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

Adresa komunitného centra: Školská 1690/8, 951 31 Močenok

VZNIK, POSLANIE A CIELE KC KLÁŠTOR

Vznik komunitného centra KLÁŠTOR

 • Komunitné centrum KLÁŠTOR je uvedené do prevádzky od 1.3.2018 a predstavuje inštitucionálne zariadenie, zriadené za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie sociálnych služieb pre potreby jednotlivca, skupiny a komunity. Je vhodnou alternatívou na včasnú intervenciu a prevenciu sociálnej exklúzie resp. vylúčenia ľudí. Poskytuje primárne programy, reagujúce na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity.

 • Komunitné centrum KLÁŠTOR bolo financované z projetku, ktorý bol ukončený 31.8.2019. V závislosti od podmienok obec zváži zapojenie sa do nového projektu po jeho vyhlásení. Zatiaľ bude časť úloh komunitného centra zabezpečovať pracovníkmi obce. 

 • V komunitnom centre sa v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službach v znení neskorších predpisov poskytujú odborné činnosti, aktivity a iné činnosti fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Komunitné centrum poskytuje priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomôcť pomáhať riešiť problémy svojej komunity. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľudom.

 • Našim poslaním je poskytovanie komplexných služieb a prostredníctvom nich prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb na individuálnej aj na lokálnej úrovni . Prostredníctvom aktivít, ktoré sú poskytované ambulantnou i terénnou formou sú naši klienti centra systematicky vedení k utváraniu svojpomocných skupín. Uplatnením svojpomocných skupín majú tak možnosť prispieť k zmene svojej životnej situácie a zároveň prispievať tak k zmene riešenia problémov v rámci celej komunity.

 • Cieľom komunitného centra KLÁŠTOR je poskytovanie komplexných sociálnych služieb všetkým, ktorí nemajú možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, získanie sociálnej mobility, osvojenie sociálnych zručností či vlastnej sebarealizácie. Jeho hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb na podporu záujmovej činnosti detí, mládeže a seniorov, vzdelávacích a iných aktivít pre nezamestnaných, na podporu prevencie, zdravotnej osvety a sociálneho poradenstva. Vedľajšou činnosťou komunitného centra je zabezpečovanie priestoru aj pre iné organizácie zamerané na sociálne služby, komunitné aktivity a pre praktické vzdelávanie.

  Medzi základné ciele KC KLÁŠTOR patrí:

 • podporovanie efektivity riešenia problémov v skupinách ako aj celej komunite,

 • realizovanie programov, ktoré prispievajú k sociálnej integrácii ľudí,

 • odstraňovanie bariér, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou skupinou komunity,

 • eliminácia sociálno – patologických javov,

 • poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít,

 • podporovanie etického a duchovného rozvoja, budovanie vnútornej motivácie,

 • poskytovanie sociálnych poradenských služieb, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,

 • prevencia a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania,

 • budovanie vzájomnej tolerancie, znižovanie bariér medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom, prevencia sociálnej exklúzie, včasná intervencia.

 • prepojenie marginalizovanej skupiny a ľudí žijúcich v obci; vytvorenie pocitu spolupatričnosti, odbúravanie predsudkov.

KLIENTI KOMUNITNÉHO CENTRA

Komunitné centrum poskytuje priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity. Komunitu tvoria, obyvatelia marginalizovaných komunít s vysokým percentuálnym zastúpením:

 • deti, mládež, matky s deťmi,

 • marginalizované osoby s nízkymi príjmami alebo pri hranici životného minima,

 • dlhodobo nezamestnané osoby, nezamestnané osoby bez vzdelania, osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, rodič na materskej dovolenke,

 • osoby ohrozené sociálnym vylúčením, seniori, zdravotne postihnuté osoby, bezdomovci, viacdetné rodiny,

 • obyvatelia mesta v rámci komunitného rozvoja, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením,

 • ostatní obyvatelia mesta, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

Chceme podať pomocnú ruku a hľadať vhodné riešenia v rôznych oblastiach (exekúcie, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné vzťahy, poisťovne, vzdelávanie, prevencie), v spolupráci s organizáciami a inštitúciami nielen v priestoroch KC ale aj v teréne, prípadne v domácom prostredí, čiže poskytovať také komplexné odborné sociálne služby, ktoré prispôsobíme aktuálnym potrebám našich klientov.

Kontaktné údaje:

E- mail: zastupcastarostu@mocenok.sk

Tel. kontakt: 0915 712 591

Nájdete nás na adrese: Komunitné centrum Kláštor, Školská 1690/8, 951 31 Močenok

 

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top