Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 01.08.2019 14:55  //  aktualizácia: 03.09.2019 11:33  //  zobrazené: 72

IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 31.07.2019

číslo: 04/2019  |  dátum konania: 01.08.2019  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo IV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 31. 07. 2019

 

 

Uznesenie č. 1. – IV./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Ernest Vereš

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Veroniku Kollárovú, Ing. Mareka Mesároša

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0
b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

Uznesenie č. 2. – IV./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3. – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na III. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 29. 05. 2019.

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 04/2019 O hazardných hrách
 
s pozmeňovacím návrhom Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy pri OcZ, aby sa vo vyčlenených 12 kalendárnych dňoch, kedy Obec Močenok zakazuje prevádzkovať hazardné hry dátum 29.08. – Výročie SNP nahradil dátumom 01.01. – Nový rok, Deň vzniku Slovenskej republiky.
Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 05/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 06/2019 o spôsobe určenia, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za služby poskytované v Domove dôchodcov Milosrdného samaritána Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 07/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.5 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
prerokovalo a schválilo návrh územného plánu obce Močenok – ZaD č. 2 a
I.
Konštatuje, že

 • pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb
  sú v územnom pláne obce Močenok akceptované,
 • schválený územný plán obce sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti krajiny.

II.
Akceptuje

stanovisko Okresného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej dokumentácii Močenok – Zmeny a doplnky č. 2, č. OU-NR-OVBP1-2019/025542.

III.
schvaľuje

a) Územný plán obce Močenok – Zmeny a doplnky č.2.

b) 3/5 väčšinou prítomných poslancov schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 08/2019 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Močenok - Zmeny a doplnky č.2.

IV.
Ukladá

a) obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo
je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie,

b) obec pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúma schválený územný plán obce Močenok, či nie sú potrebné jeho zmeny alebo doplnky, alebo obstaranie nového územného plánu,

c) obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je to potrebné na zosúladenie s územným plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami,

d) obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí Okresnému úradu v Nitre,

e) obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN – vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom

 • doručením dotknutým orgánom štátnej správy,

f) uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, Stavebnom úrade a na Okresnom úrade v Nitre.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.6 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Na návrh Komisie pre sociálne veci a bytové otázky poradovník pre pridelenie bytov postavených s podporou štátu

1-izbové byty

P.č. Meno a priezvisko, adresa_  ______________         ___________ Počet bodov_______

1. Emília Hanáková, Kakava 729/54, Močenok                                             147,5

2. Michal Lencsés, A. Hlinku 487/15, Močenok                                             126

 

2-izbové byty

P.č. Meno a priezvisko, adresa_  ______________         ___________ Počet bodov_______

1. Mária Coufová, Rokošova II. 263/16, Močenok                                        159,5

2. Mária Buchová, Rokošova II. 276, Močenok                                             158,5

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.7 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Pasport dopravného značenia v obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Neprítomný: 1
Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30. 06. 2019.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o výsledkoch hospodárenia obce Močenok za rok 2018.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly včasnosti vybavovania drobných stavieb v Močenku v roku 2018
a v I. polroku 2019

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly ukladacích uznesení Obecného zastupiteľstva v Močenku za II. polrok 2018 a I. polrok 2019

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku

a) prerokovalo

žiadosť p. Ľudovíta Hochela, bytom Veľké Orvište č. d. 433, 922 01  Veľké Orvište o prenájom pozemku parc. č. 1749/109 o výmere 53 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedený na LV č. 4274, k. ú. Močenok, ktorý sa nachádza na ul. Sv. Gorazda.

b) ​neschvaľuje

budúci zámer prenajať pozemok parcelu č. 1749/109 o výmere 53 m2, k. ú. Močenok, vedený na LV č. 4274, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie na účely vybudovania chodníka pre investičnú činnosť žiadateľa.

c) súhlasí  

s vydaním súhlasného stanoviska obce na využívanie obecnej parcely č. 1749/109 o výmere 53 m2,k. ú. Močenok, vedený na LV č. 4274, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie na účely vybudovania chodníka pre investičnú činnosť žiadateľa Ľudovíta Hochela, bytom Veľké Orvište č. d. 433, 922 01  Veľké Orvište.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne parcelu č. 1783/486 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok (pozemok sa nachádza na ul. Rokošova II.) pre žiadateľa Daniela Kútneho, bytom ul. Rokošova II. č. d. 290/47, 951 31  Močenok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:

Žiadateľ má záujem o scelenie, pripojenie a udržiavanie tohto pozemku v oplotení v bezprostrednom susedstve s jeho nehnuteľnosťou.

Cena: 8,07 €/m2

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne parcelu č. 1783/485 o výmere 97 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok (pozemok sa nachádza na ul. Rokošova II.) pre žiadateľa Jozefa Kútneho, bytom ul. Rokošova II. č. d. 290/47, 951 31  Močenok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:
Žiadateľ pozemok užíva niekoľko rokov a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne vzťahy.

Cena: 8,07 €/m2

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer zámeny nehnuteľností - pozemkov, konkrétne:

 • parc. č. 489/14 o výmere 227 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“,
 • parc. č.489/15 o výmere 30 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“,
 • parc. č. 489/16 o výmere 7 m2, , druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“,
 • časť z parcely č. 1749/49 – cca 342 m2, výmera sa spresní geometrickým plánom, všetky vedené na LV č. 2425, ktoré sú vo vlastníctve Obce Močenok

za pozemok parc. č. 509/18 o výmere 606 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok, vedený na LV č. 44, ktorý je vo vlastníctve COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, so sídlom Štefánikova 54, 949 01  Nitra. 

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla zameniť predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že na parcelách č. 489/15 a 489/16 sa nachádza časť budovy COOP Jednoty, spotrebné družstvo. Parcela č. 489/14 slúži ako chodník popri budove COOP Jednota a na časti parcely č. 1749/49 je vybudované parkovisko slúžiace pre zákazníkov COOP Jednoty. Vyššie uvedené pozemky sú vo vlastníctve Obce Močenok a zámenou za pozemok parcela č. 509/18 o výmere 606 m2, ktorý je vo vlastníctve COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo, so sídlom Štefánikova 54,
949 01  Nitra sa vysporiadajú majetkovoprávne vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1749 o výmere cca 76 m2, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (pozemok sa nachádza na ul. Sv. Gorazda) pre žiadateľov: Marián a Daniela Straňákoví, bytom ul. Sv. Gorazda č. 668/100, 951 31  Močenok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:
Žiadatelia pozemok užívajú niekoľko rokov, je oplotený a kúpou pozemku si chcú vysporiadať majetkovoprávne vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.6 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1745 o výmere cca 20 m2, druh pozemku: ostatná plocha, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok (pozemok sa nachádza na ul. B. Klucha) pre žiadateľa Ivana Packu, bytom ul. B. Majera č. 1742/14, 951 31  Močenok 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:
Žiadateľ pozemok užíva, je oplotený a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.7 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov

prenájom pozemkov, konkrétne časť z parcely č. 1783/339 o výmere 46 m2 a časť z parcely č. 1783/392 o výmere 14 m2, spolu sa jedná o plochu 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 2425,

pre nájomcu: Annu Odráškovú, rod. ........., bytom ul. Hlohovecká č. d. 277, 951 32  Horná Kráľová
doba nájmu: neurčitá
cena nájmu: 10,-€/m2/rok

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla prenajať predmetné časti pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom zriadenia príjazdovej cesty k nehnuteľnosti žiadateľky.

b) schvaľuje text nájomnej zmluvy medzi Obcou Močenok a nájomcom

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.8 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov

prenájom pozemkov konkrétne:

•    parcely č. 6895/9 o výmere 16 137 m2, druh pozemku: vinica a

•    parcely č. 6895/5 o výmere 3 931 m2, druh pozemku: orná pôda,

k. ú. Močenok, obe reg. „C-KN“, ktoré vznikli odčlenením z parcely č. 6894, reg. „E-KN“, k. ú. Močenok, vedená na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 026/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  31. 05. 2019, pod číslom G1-256/2019.

pre nájomcu: Vinársky spolok URBAN Močenok, o. z., Nitrianska 1294/126, 951 31  Močenok
doba nájmu: 15 rokov
cena nájmu: 80,-€/ha/rok
Ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla prenajať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť zachovania tradície pestovania viniča.

b) schvaľuje text nájomnej zmluvy medzi Obcou Močenok a nájomcom

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Zdržal sa: 1
Ing. Miroslav Pápay,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9. – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Zápisnice:

 • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
 • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
 • Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
 • Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
 • Komisia pre školstvo, mládež a šport,
 • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
na základe návrhu Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy a návrhu Obecnej rady pri OcZ v Močenku udelenie ocenenia Cena obce Močenok 2019 pre

Ivana Blažu – za podnikateľskú oblasť a podporu kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v obci
Mariána Švondru – za dlhoročnú aktívnu prácu pri organizovaní činnosti ZO SZ záhradkárov
Petra Karlubíka – za dlhoročnú aktívnu prácu vo futbalovom klube a DHZ Močenok

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o udelení ocenenia Cena starostu obce Močenok 2019 pre

Mgr. Máriu Lovásovú – za dlhoročnú prácu v školstve vo funkcii učiteľa a riaditeľa školy,

Ernesta Packu – za viacnásobné darovanie krvi a držiteľa ocenenia SČK,

Petra Kohúta – za dlhoročné organizovanie spoločenských, kultúrnych podujatí prostredníctvom združenia Rodina je viac.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.3 – IV./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
spolufinancovanie projektu z environmentálneho fondu na nákup obecného elektromobilu z rozpočtu obce

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš,
Proti: 0

 

 

                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 31. 07. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top