Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.01.2023 07:55  //  aktualizácia: 13.01.2023 08:28  //  zobrazené: 1352

Informovanie verejnosti - zaslanie správy o hodnotení dokumentu a návrh strategického dokumentu: " Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2023"

 

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP2-2023/002227-136

11.01.2023

OcUMOC-699/2023/191

Flammichová

037/6552825

11.01.2023

 

Vec: Zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – 

-  informovanie verejnosti

Dňa 11.01.2023 sme obdržali z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,  949 01 Nitra správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu č. OU-NR-OSZP2-2023/002227-136: ,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030“.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je zverejnené  na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené. Dotknuté orgány, obec a verejnosť môžu vykonať konzultácie k oznámeniu podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z.z. na uvedenej adrese, počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch počas úradných hodín Okresného úradu Nitra.

Do strategického dokumentu je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii útvaru služieb a investičnej výstavby počas úradných hodín.

       

                                                                                      

PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top